sâmbătă, 17 ianuarie 2015

486 Întrebări din Biblie cu răspuns

FIE DOAMNE MILA TA SPRE
NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...

                                                                                                                               PREOT IOAN


1. Unde s-au refugiat Sfântul Iosif şi Fecioara Maria?


Răspuns :In Egipt (Matei 2:13).
2. Cine au fost aceia care au rostit cuvintele: „Pocăiţi-vă, căci s-a
apropiat împărăţia cerurilor“?
Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Matei 3:2) şi Mântuitorul Iisus
Hristos (Matei 4:17).
3. Cum se numea fratele Sfântului Apostol Petru?
Răspuns: Andrei (Ioan 1:40).
4. Ce se va întâmpla cu acela care-şi va pierde sufletul pentru
Domnul Iisus?
Răspuns: Îl va câştiga (Marcu 8:35).
5. Ce purta ca îmbrăcăminte Sfântul Ioan Botezătorul?
Răspuns: Purta o haină de păr de cămilă şi era încins la mijloc cu
o cingătoare de piele (Marcu 1:6).
6. Ce striga mulţimea la intrarea Domnului Iisus călare pe
mânzul asinei în Ierusalim?
Răspuns: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului!“ (Ioan 12:13; Marcu 11:9; Matei 21:9).

7. Cine a venit în timpul nopţii la Domnul Iisus?
Răspuns: Nicodim (Ioan 3:1-2).
8. Cine L-a numit după înviere pe Domnul Iisus „Domnul meu şi
Dumnezeul meu“?
Răspuns: Sfântul Apostol Toma (Ioan 20:28).
9. Care este darul fără plată al lui Dumnezeu?
Răspuns:Viaţa veşnică (Ioan 3:16).
10. Cine este Împăratul slavei?
Răspuns: Domnul Puterilor (Psalmi 23:16).
11. Care dintre ucenici s-a lepădat de Domnul Iisus?
Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Marcu 13:30, 71-72).
12. Care dintre ucenici nu a crezut în învierea lui Iisus până când
n-a văzut cu ochii lui semnul cuielor în mâinile Lui şi până nu a
pus mâna în coasta Lui?
Răspuns: Sfântul Apostol Toma (Ioan 20:25-28).
13. Ce înseamnă Emanuel?
Răspuns: Cu noi este Dumnezeu (Matei 1:23).
14. Pe cine a întâlnit Domnul Iisus la fântâna lui Iacov?
Răspuns: Pe femeia samarineancă (Ioan 4:6-9).
15. Cine a spus următoarele cuvinte referindu-se la Domnul Iisus:
„Iată Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatul lumii“?
Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Ioan 1:29).
16. Ce diferenţă de vârstă era între Domnul Iisus şi Sfântul Ioan
Botezătorul?
Răspuns: Aproximativ şase luni (Luca 1:27-36).
17. În câte zile a creat Dumnezeu cerurile şi pământul, marea şi
tot ce este în ele?
Răspuns: În şase zile (Ieşire 20:21).
18. Ce pom se afla în mijlocul grădinii Eden?
Răspuns: Pomul vieţii (Facerea 2:9).
19. Ce se spune în Pildele lui Solomon despre începutul
înţelepciunii?
Răspuns: Este frica de Dumnezeu (Pilde 1:7).
20. Cine I-a spus Domnului Iisus următoarele cuvinte: „Tu eşti
Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu“?
Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Marcu 8:29).
21. Pe ce avea să zidească Domnul Iisus Biserica Sa?
Răspuns: Pe piatra credinţei (Matei 16:18).
22. Care este păcatul care nu poate fi iertat?
Răspuns: Păcatul de a huli împotriva Sfântului Duh (Luca 12:10).
23. A fost Sfântul Petru însurat?
Răspuns: Da (Matei 8:14; I Corinteni 9:5).
24. În câte zile a creat Dumnezeu cerul şi pământul?
Răspuns: În şase zile (Ieşirea 31:17).
25. Pe cine a ales Pavel ca să meargă cu el în Siria şi Cilicia?
Răspuns: Pe Sila (Faptele Apostolilor 15:22-23).
26. Unde a văzut Pavel altarul unui Dumnezeu necunoscut?
Răspuns: În Atena (Faptele Apostolilor 17:16, 23).
27. Unde şi-a botezat Sfântul Ioan ucenicii?
Răspuns: În Betabara, dincolo de Iordan (Ioan 1:28).
28. Cine i-a însoţit pe Sfinţii Apostoli Pavel şi Barnaba până în
Antiohia?
Răspuns: Ioan, numit şi Marcu (Faptele Apostolilor 12:25).
29. Cine este învierea şi viaţa?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 11:25).
30. Ce a mai spus Domnul Iisus după ce spusese: „Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa“
Răspuns: „Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine“ (Ioan
14:6).
31. Care au fost cuvintele cu care Domnul Iisus i-a chemat pe
Sfinţii Petru, Andrei, Matei şi Filip să lase pescuitul şi să-L
urmeze?
Răspuns: „Veniţi după Mine“ (Marcu 1:16).
32. Pe cine a adus Sfântul Apostol Andrei la Domnul Iisus?
Răspuns: Pe Sfântul Apostol Petru, fratele său (Ioan 1:40-41).
33. Cine a rostit următoarele cuvinte: “Rabi, Tu eşti Fiul lui
Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel“?
Răspuns: Natanael (Ioan 1:49).
34. Ce ar însemna dacă nu ar fi o înviere a morţilor?
Răspuns: Că nici Hristos n-a înviat (1 Corinteni 15:16).
35. Ce trebuiau să aştepte ucenicii în Ierusalim?
Răspuns: Făgăduinţa Tatălui (Faptele Apostolilor 1:4).
36. Care a fost ultimul oraş vizitat de Sfântul Apostol Pavel, aşa
cum reiese din Faptele Apostolilor?
Răspuns: Roma (Faptele Apostolilor, capitolul 28).
37. Care evanghelist a avut patru fete care prooroceau?
Răspuns: Filip (Faptele Apostolilor 21:8-9).
38. Care au fost primii misionari trimişi în misiune de către
Biserica din Antiohia?
Răspuns: Pavel şi Barnaba (Faptele Apostolilor 15:22).
39. Unde au fost pentru prima dată ucenicii numiţi „creştini“?
Răspuns: În Antiohia (Faptele Apostolilor 11:26).
40. Unde urmau apostolii să fie martorii lui Iisus?
Răspuns: În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la
marginile pământului (Faptele Apostolilor 1:8).
41. Pe cine a văzut Domnul Iisus şezând la vamă şi l-a chemat să
vină după El?
Răspuns: Pe Matei (Matei 9:9).
42. Pavel a sădit, Apollo a udat, dar cine a fost Acela care a făcut
să crească?
Răspuns: Dumnezeu (1 Corinteni 3:6).
43. Ce anume produce întristarea după voia lui Dumnezeu?
Răspuns: O pocăinţă care duce la mântuire (2 Corinteni 7:10).
44. Cum a dovedit Dumnezeu dragostea Lui pentru noi, pe când
eram încă păcătoşi?
Răspuns: Prin faptul că Hristos a murit pentru noi (Romani 5:8).
45. Cu cine s-a întâlnit Domnul Iisus pe muntele Schimbării la
Faţă?
Răspuns: Cu Moise şi Ilie (Luca 9:28-30).
46. Cum a procedat Zaheu ca să-L poată vedea pe Domnul Iisus?
Răspuns: S-a suit într-un sicomor (Luca 19:4).
47. Când a fost auzită vocea din cer care spunea: “Acesta este
Fiul Meu cel iubit…“?
Răspuns: La botezul Domnului Iisus (Matei 3:16-17).
48. Cine este sarea pământului?
Răspuns: Ucenicii Domnului Iisus (Matei 5:13).
49. Ce trebuiau să facă cei şaptezeci de ucenici trimişi de Domnul
Iisus în misiune, dacă o cetate nu voia să-i primească?
Răspuns: Să-şi scuture praful care s-a lipit de picioarele lor (Luca
9:5).
50. Cine a rostit cuvintele: „N-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi,
ci cei bolnavi”?
Răspuns: Domnul Iisus (Luca 5:31).
51. În ce moment al zilei a tocmit vierul ultimii oameni ca să-i
lucreze via?
Răspuns: La ceasul al unsprezecelea (Matei 20:6).
52. Mulţi sunt chemaţi, dar câţi sunt cei aleşi?
Răspuns: Puţini (Matei 22:14).
53. Cine a spus teminicerului următoarele cuvinte: „Să nu-ţi faci
nici un rău, căci toţi suntem aici“?
Răspuns: Pavel (Faptele Apostolilor 16:28).
54. Despre cine se spune că şi-a părăsit dragostea cea dintâi?
Răspuns: Biserica din Efes (Apocalipsa 2:1-4).
55. Când este timpul potrivit şi ziua mântuirii?
Răspuns: Acum (2 Corinteni 6:2).
56. Care a fost primul ucenic care a propovăduit Evanghelia în
Samaria?
Răspuns: Filip (Faptele Apostolilor 8:5).
57. Cum le-a arătat Dumnezeu magilor de la Răsărit drumul care
ducea la pruncul Iisus?
Răspuns: Prin steaua Lui (Matei 2:9).
58. Ce meserie avea Matei înainte de a deveni ucenicul lui Iisus?
Răspuns: Vameş (Matei 9:9).
59. Cine este numit Sfetnic Minunat?
Răspuns: Un Prunc ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat (Isaia 9:5).
60. Cum este slăbiciunea lui Dumnezeu?
Răspuns: Mai puternică decât tăria oamenilor (1 Corinteni 1:25).
61. Ce lucru este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu,
Mântuitorul nostru?
Răspuns: Ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa
adevărului (Timotei 2:4).
62. Cum va veni ziua Domnului?
Răspuns: Ca un fur noaptea (1 Tesaloniceni 5:2).
63. Cine nu trebuie să fie împiedicaţi să vină la Iisus?
Răspuns: Copiii (Luca 18:16).
64. Despre cine s-a zis: „Acela trebuie să crească, iar eu să mă
micşorez“?
Răspuns: Despre Domnul Iisus, de către Sfântul Ioan Botezătorul
(Ioan 3:30).
65. În ce oraş nu a putut Domnul Iisus să facă prea multe minuni
din cauza necredinţei?
Răspuns: În Nazaret (Matei 13:57-58).
66. Cum vor putea cunoaşte toţi că suntem ucenicii lui Iisus?
Răspuns: Atunci când vor vedea dragostea noastră, unul faţă de
celălalt (Ioan 13:35).
67. Cine sunt mama şi fraţii Domnului Iisus?
Răspuns: Oricine va face voia Tatălui din ceruri (Matei 12:50).
68. Cum va avea loc schimbarea noastră?
Răspuns: Într-o clipă (Tesaloniceni 4:15-18).
69. Cine au fost primii care l-au vizitat pe pruncul Iisus?
Răspuns: Păstorii (Matei 2:1-11).
70. Numeşte trei dintre fiii lui Adam şi ai Evei.
Răspuns: Cain, Abel şi Set (Facerea 4:1-2, 25).
71. Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci…?
Răspuns: În putere (1 Corinteni 4:20).
72. Când va avea loc schimbarea noastră?
Răspuns: La cea din urmă trâmbiţă (Tesaloniceni 4:16-17).
73. Ce va mărturisi orice limbă spre slava lui Dumnezeu?
Răspuns: Că Iisus Hristos este Domnul (Filipeni 2:11).
74. Prin ce am fost mântuiţi?
Răspuns: Prin har (Efeseni 2:8).
75. Cine a prăvălit piatra de la mormântul Domnului Iisus?
Răspuns: Un înger (Matei 28:2).
76. Care cetate a fost prima cucerită de Iosua?
Răspuns: Ierihonul (Iosua Navi 6:2, 12-13).
77. Cui i-a spus Domnul Iisus următoarele cuvinte: „Iată cu
adevărat un israelit în care nu este vicleşug“?
Răspuns: Lui Natanael (Ioan 1:47).
78. Cine este la sânul Tatălui?
Răspuns: Fiul cel Unul-Născut (Ioan 1:18).
79. Pentru cine este Evanghelia lui Hristos?
Răspuns: Întâi pentru Iudeu, apoi pentru Grec (Romani 1:16).
80. Prin cine putem noi avea pace cu Dumnezeu?
Răspuns: Prin Domnul nostru Iisus Hristos (Romani 5:1).
81. Cum s-a numit nepotul lui Avraam?
Răspuns: Lot (Facerea 11:31).
82. Din ce ţară se trăgea Agar?
Răspuns: Din Egipt (Facerea 25:12).
83. Pentru cine suntem noi o mireasmă a morţii spre moarte?
Răspuns: Pentru cei ce sunt pe calea pierzării (2 Corinteni 2:15-
16).
84. Fiul Omului nu a venit să I se slujească, ci…?
Răspuns: Ca El să slujească si să-Şi dea sufletul răscumpărare
pentru mulţi (Marcu 10:45).
85. Cine sunt aceia care au păcătuit, aşa cum citim în scrisoarea
către Romani?
Răspuns: Toţi (Romani 3:23).
86. Cine zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu“?
Răspuns: Nebunul (Psalmi 13:1; 52:1).
87. Cine este Calea, Adevărul şi Viaţa?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 14:6).
88. Cine este adevărata viţă?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 15:1).
89. Care a fost răspunsul dat la întrebarea temnicerului: „Ce
trebuie să fac ca să fiu mântuit?”?
Răspuns: „Crede în Domnul Iisus” (Faptele Apostolilor 16:27-31).
90. Cum se numea evreul din Alexandria, cu darul vorbirii şi tare
în Scripturi care a venit la Efes?
Răspuns: Apollo (Faptele Apostolilor 18:24).
91. Cu ce botez boteza Sfântul Ioan Botezătorul?
Răspuns: Cu botezul pocăinţei (Marcu 1:4).
92. Cine a spus cuvintele: „Cu puţin de nu mă îndupleci să mă fac
şi eu creştin“.
Răspuns: Agripa (Faptele Apostolilor 26:28).
93. Cum se numeşte fiul şi moştenitorul lui Avraam?
Răspuns: Isaac (Facerea 21:3; 25:5).
94. Cum s-a numit şi ce vârstă a atins cel mai bătrân om de pe
pământ?
Răspuns: Matusalem, 969 de ani (Facerea 5:27).
95. Ce trebuie să facă acela care voieşte într-adevăr să-L urmeze
pe Domnul Iisus?
Răspuns: Să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-L urmeze
(Marcu 8:34).
96. Cine a venit ca martor, să mărturisească despre Lumină?
Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Ioan 1:8).
97. Cine l-a condus pe Natanael la Domnul Iisus?
Răspuns: Filip (Ioan 1:45-46).
98. Ce a făcut Dumnezeu în cea dintâi zi a creaţiei?
Răspuns: Lumina (Facerea 1:3-5).
99. Ce se va întâmpla cu toţi acei care se încred în Domnul?
Răspuns: Îşi înnoiesc puterea (Psalmi 83:6-8).
100. Pe cine trebuie noi să mângâiem?
Răspuns: Pe poporul lui Dumnezeu (Isaia 40:1).
101. Ce trebuie să cerem oamenilor în calitatea noastră de trimişi
şi împuterniciţi ai lui Hristos?
Răspuns: Să se împace cu Dumnezeu (2 Corinteni 5:20).
102. Cine este sfârşitul Legii?
Răspuns: Hristos (Romani 10:4).
103. Ce a făcut Dumnezeu în cea de-a doua zi a creaţiei?
Răspuns: Întinderea de cer (Facerea 1:6-8).
104. Cum s-a numit tatăl lui Ioan Botezătorul?
Răspuns: Zaharia (Luca 1:67).
105. Despre cine se spune că sunt pârga celor adormiţi?
Răspuns: Hristos (1 Corinteni 15:20).
106. Pentru cine suntem o mireasmă de viaţă spre viaţă?
Răspuns: Pentru cei ce sunt pe calea mântuirii (2 Corinteni 2:16).
107. Ce este harul?
Răspuns: Un dar de la Dumnezeu (Efeseni 2:8).
108. Până când va trebui să împărăţească Domnul Iisus?
Răspuns: Până când va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale
(Psalmi 109:1).
109. Ce vârstă a avut Domnul Iisus când a mărturisit pentru
prima dată în Templu despre Domnul?
Răspuns: 12 ani (Luca 2:42).
110. Cine a fost prima persoană care L-a întâlnit pe Domnul Iisus
după învierea Sa?
Răspuns: Maria (Marcu 16:9).
111. Cum s-a numit tatăl lui Ioan şi Iacov?
Răspuns: Zevedeu (Luca 5:10).
112. Cine avea să boteze cu Duhul Sfânt?
Răspuns: Domnul Iisus (Matei 3:11).
113. Cine a fost acela care i-a spus Domnului Iisus următoarele
cuvinte: „Tu ai cuvintele vieţii veşnice“?
Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Ioan 6:68).
114. Ce spune Domnul Iisus, cine a fost mai înainte să se nască
Avraam?
Răspuns: Domnul Iisus Însuşi (Ioan 8:58).
115. În ce zi a săptămânii a avut loc învierea Domnului Iisus?
Răspuns: În prima zi a săptămânii (Marcu 16:9).
116. Ce culoare trebuia să aibe funia pe care Rahab trebuia s-o
atârne de fereastră?
Răspuns: Roşie (Iosua Navi 2:18).
117. Cine sunt aceia care sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu?
Răspuns: Toţi (Romani 3:23).
118. Ce ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu care este în
Iisus Hristos?
Răspuns: Nimic (Romani 8:35-39).
119. Cine s-a făcut trup şi a trăit printre noi?
Răspuns: Cuvântul (Ioan 1:14).
120. De unde era originar Avraam?
Răspuns: Din Urul Caldeii (Facerea 11:31).
121. Cum s-a numit soţia lui Avraam?
Răspuns: Sarra (Facerea 17:15).
122. Ce se va întâmpla cu cel ce vrea să-şi păstreze viaţa?
Răspuns: Şi-o va pierde (Matei 16:25).
123. Cine este acela care Îl cunoaşte deplin pe Tatăl?
Răspuns: Fiul (Matei 11:27).
124. Cine este mai mare decât Sfântul Ioan Botezătorul?
Răspuns: Cel mai mic în Împărăţia cerurilor (Luca 7:28).
125. De ce i-a spus Domnul Iisus lui Petru următoarele cuvinte:
„Înapoia mea, Satano“?
Răspuns: Căci nu cugeta cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale
oamenilor (Matei 16:23).
126. Cum s-a numit fratele mai mare al lui David?
Răspuns: Eliab (1 Regi 17:28).
127. Care împărăteasă l-a vizitat pe Solomon?
Răspuns: Împărăteasa din Saba (II Paralipomena 9:1).
128. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume nu ca să judece
lumea ci…?
Răspuns: Ca lumea să fie mântuită prin El (Ioan 3:17).
129. Cine este cel mai mare dintre noi?
Răspuns: Slujitorul nostru (Matei 23:11).
130. Pentru cine a murit Domnul Iisus?
Răspuns: Pentru fărădelegile noastre (1 Petru 3:18).
131. Ce semnificaţie are lepădarea lui Israel?
Răspuns: A dus la împăcarea lumii (Romani 11:15).
132. Ce a crezut Maria, când L-a întâlnit pe Domnul Iisus cel
înviat din morţi?
Răspuns: A crezut că era grădinarul (Ioan 20:15).
133. Care dintre apostoli este autorul celor mai multe dintre
scrisorile cuprinse în Noul Testament?
Răspuns: Sfântul Apostol Pavel (vezi Epistolele către: Romani,
Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, Tesaloniceni,
Timotei, Tit, Filimon, Evrei).
134. De unde avea să vină Izbăvitorul?
Răspuns: Din Sion (Romani 11:26).
135. A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?
Răspuns: Nicidecum (Romani 11:6).
136. Cine a văzut vreodată pe Dumnezeu?
Răspuns: Nimeni (Ioan 1:18).
137. În ce lună a ieşit Israel din Egipt?
Răspuns: Luna Aviv (Deuteronom 16:1).
138. Caţi oameni au ieşit din Egipt la Exod, afară de copii?
Răspuns: Aproape 600.000 (Ieşirea 12:37).
139. Ce perioadă a fost ascuns Moise de către mama lui?
Răspuns: Trei luni (Ieşire 2:2).
140. Cine a dat numele Moise acestui personaj?
Răspuns: Fata lui Faraon (Ieşirea 2:5-10).
141. Cum se numea socrul lui Moise?
Răspuns: Ietro (Ieşirea 3:1).
142. Cum se numeau copiii lui Moise?
Răspuns: Gherşom şi Eliezer (1 Paralipomena 23:15).
143. Câţi membri ai familiei lui Iacov au intrat în Egipt pe
vremea lui Iosif?
Răspuns: 75 (Facerea 46:27).
144. Despre cine ne spune Biblia că “umbla înaintea lui
Dumnezeu“?
Răspuns: Despre Enoh (Facerea 5:22).
145. Ce au cântat îngerii la naşterea Domnului Iisus?
Răspuns: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace,
între oameni bunăvoire!“ (Luca 2:14).
146. Ce ne este de ajuns?
Răspuns: Harul lui Dumnezeu (2 Corinteni 12:7-9).
147. Ce va secera omul?
Răspuns: Ceea ce seamănă (Galateni 6:7).
148. Pentru cine este imposibil să moştenească Împărăţia lui
Dumnezeu?
Răspuns: Carnea şi sângele (1 Corinteni 15:50).
149. Numeşte 2 persoane din Biblie pe care Dumnezeu i-a luat la
El într-un mod neobişnuit.
Răspuns: Enoh şi Ilie (Evrei 11:5, Ecclesiasticul 48:12).
150. Ce text a scris mâna pe perete în palatul lui Belşaţar?
Răspuns: Mene, mene, techel ufarsin (Daniel 5:25).
151. Prin cine vor fi binecuvântate toate familiile pământului?
Răspuns: Prin Avraam (Facerea 18:18).
152. Cu cine trebuie noi să ne îmbrăcăm?
Răspuns: Cu Hristos (Galateni 3:27).
153. Cum suntem dacă ne-am pus credinţa în Hristos numai
pentru viaţa aceasta?
Răspuns: Mai de plâns decât toţi oamenii (1 Corinteni 15:19).
154. Ce făceau ucenicii în timp ce Domnul Iisus se ruga în
Ghetsimani?
Răspuns: Dormeau (Matei 26:36-45).
155. Pe cine a văzut măgăriţa lui Balaam stând cu sabia scoasă
din teacă la marginea drumului?
Răspuns: Pe Îngerul Domnului (Numerii 22:23-25).
156. Ce a trebuit să înalţe Moise într-o prăjină astfel ca oricine
care era muşcat şi privea la el să trăiască?
Răspuns: Un şarpe de aramă (Numerii 21:8).
157. De câte ori s-a rugat Ilie pentru ca să cadă foc din cer şi să
mistuie arderea de tot?
Răspuns: O singură dată (Iacov 5:17).
158. Cum a fost umilit Aman în faţa lui Mardoheu?
Răspuns: A trebuit să-l plimbe pe acesta călare şi să-l laude
(Estera 6:9).
159. Câţi îngeri au vizitat Sodoma în ajunul distrugerii ei?
Răspuns: Doi îngeri (Facerea 19:1).
160. Cine a adăpostit în casa ei cele două iscoade trimise de Iosua
la Ierihon?
Răspuns: Rahav (Iosua Navi 6:25).
161. Cine a spălat picioarele ucenicilor?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 13:3-5).
162. La cât s-a ridicat numărul bărbaţilor credincioşi după ce
Sfinţii Petru şi Ioan au vindecat pe ologi, au predicat evanghelia şi
ca urmare au fost aruncaţi în teminiţă?
Răspuns: Cinci mii (Faptele Apostolilor 4:4).
163. Ce nu au dat cei de la stânga Domnului celor însetaţi?
Răspuns: Nu le-a dat să bea (Matei 25:35).
164. Ce acoperă dragostea?
Răspuns: Mulţime de păcate (I Petru 4:8).
165. Ce trebuie să locuiască din belşug în noi?
Răspuns: Cuvântul lui Hristos (Coloseni 3:16).
166. Cine a spălat rănile lui Pavel şi Sila?
Răspuns: Temnicerul (Faptele Apostolilor16:27-33).
167. Cine a dat cele cinci pâini şi cei doi peşti când Domnul a
hrănit pe cei cinci mii de oameni?
Răspuns: Un băieţel (Ioan 6:9).
168. Cui îi aparţine Împărăţia cerurilor?
Răspuns: Celor săraci cu duhul (Matei 5:3).
169. Cu ce a binecuvântat Ilie pe femeia şunamiteancă pentru
ospitalitatea ei?
Răspuns: I-a făgăduit că va naşte un copil (4 Regi 4:16-17).
170. Care a fost handicapul lui Mefiboşet, fiul lui Ionatan?
Răspuns: Era olog de picioare (II Regi 9:13).
171. Cine vor fi adunate în faţa Fiului omului când El va reveni în
slava Sa şi va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale?
Răspuns: Toate neamurile (Matei 25:31-32).
172. Cine s-a îngrijit de Rut când ea strângea spice pe ogor?
Răspuns: Booz (Rut 2:3-8).
173. Cine este cel care vindecă?
Răspuns: Domnul (Psalmi 102:1-3).
174. Care poruncă este: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău, cu
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău“?
Răspuns: Cea dintâi şi cea mai mare poruncă (Marcu 12:30-31).
175. La ce interval se sărbătoreşte anul de Sabat?
Răspuns: O dată la şapte ani (Deuteronom 15).
176. Ce trebuie să faci ca să fii cel dintâi?
Răspuns: Să fii robul tuturor (Matei 20:26).
177. Cine mergea în pustiu înaintea taberei lui Israel?
Răspuns: Îngerul lui Dumnezeu (Ieşirea 14:19).
178. A afirmat Domnul Iisus că Lazăr murise?
Răspuns: Da (Ioan 11:14).
179. David a arătat bunăvoinţă fiului lui Nahas, aşa cum Nahas
arătase bunăvoinţă faţă de el… Cum se numea fiul lui Nahaş?
Răspuns: Hanun (I Paralipomena 19:2).
180. Ce îl mângâie pe David dacă ar fi să umble prin mijlocul
morţii?
Răspuns: Toiagul şi varga lui Dumnezeu (Psalmi 22:5).
181. Ce l-a făcut pe Dumnezeu să renunţe la pedepsirea poporului
Lui pentru relele pe care le făceau?
Răspuns: Rugăciunea lui Moise (Ieşirea 32:11).
182. În care dintre cele patru evanghelii este descrisă prima
minune săvârşită de Domnul Iisus?
Răspuns: În evanghelia lui Ioan (Ioan 2:11).
183. Pe cine a înviat Ilie din morţi?
Răspuns: Pe fiul văduvei din Sarepta (3 Regi 17:23).
184. Cui i se va da?
Răspuns: Aceluia care va cere (Matei 7:7).
185. Ce este un leac bun?
Răspuns: O inimă veselă (Pilde 17:22).
186. Cu ce te încununează Dumnezeu?
Răspuns: Cu milă şi cu îndurări (Psalmi 102:4).
187. Cum s-a numit tânărul care a adormit în timpul predicilor
din Troa şi ca urmare a căzut din catul al treilea, a murit şi a fost
înviat de Pavel?
Răspuns: Eutihie (Faptele Apostolilor 20:9).
188. În ce zi a săptămânii strângeau credincioşii din Corint
ajutoare pentru sfinţi?
Răspuns: În prima zi a săptămânii (1 Corinteni 16:1-2).
189. Cine este autorul Faptelor Apostolilor?
Răspuns: Luca (Faptele Apostolilor 1:1).
190. Din ce seminţie era Moise?
Răspuns: Levi (Ieşirea 2:1-10).
191. Cum se numea sora lui Moise?
Răspuns: Mariam (Ieşirea 6:20).
192. Cum se numea fratele lui Moise?
Răspuns: Aaron (Ieşirea 6:20).
193. Cum se numea soţia lui Moise?
Răspuns: Sefora (Ieşirea 2:21).
194. Când s-a întors Pavel la Dumnezeu?
Răspuns: Când se afla în drum spre Damasc (Faptele Apostolilor
9:1-3).
195. Care a fost primul păgân asupra căruia s-a pogorât Sfântul
Duh?
Răspuns: Corneliu (Faptele Apostolilor, capitolul 10).
196. Ce este după Sfântul Apostol Pavel, Cuvântul lui Dumnezeu
ca parte din armătura lui Dumnezeu?
Răspuns: Sabia Duhului (Efeseni 6:17).
197. Pe care prooroc l-a citat Sfântul Petru în ziua Cincizecimii?
Răspuns: Pe Ioil (Faptele Apostolilor 2:20).
198. Cine sunt numiţi fii ai lui Avraam?
Răspuns: Cei ce au credinţă (Galateni 3:7).
199. Care era tălmăcirea numelui Tavita?
Răspuns: Căprioară (Faptele Apostolilor 9:36).
200. Ce putem lua cu noi pe lumea cealaltă?
Răspuns: Nimic (Psalmi 48:17-18).
201. Unde a vindecat Sfântul Pavel un şchiop din naştere şi l-au
numit oamenii pe el Hermes iar pe Barnaba Zeus?
Răspuns: În Listra (Faptele Apostolilor 14:8-12).
202. De ce s-a purtat David bine cu Mefiboşet?
Răspuns: Pentru că era fiul lui Ionatan (2 Regi 21:7).
203. Cine a fost slobozit la porunca lui Pilat în locul Domnului
Iisus?
Răspuns: Pe Baraba (Ioan 18:36-40).
204. Cum L-a trădat Iuda pe Fiul omului?
Răspuns: Cu o sărutare (Luca 22:48).
205. Ce stă scris în Apocalipsă, contra cui a trebuit să lupte
arhanghelul Mihail şi îngerii lui?
Răspuns: Contra balaurului (Apocalipsa 12:7).
206. De către cine a fost luat în timpul lui Eli, Chivotul lui
Dumnezeu?
Răspuns: De către Filisteni (I Regi capitolele 4:5).
207. Cine a încercat să-L omoare pe Domnul Iisus imediat după
naşterea Sa?
Răspuns: Irod (Matei 2:13).
208. Cine a încercat să-l salveze pe Iosif din mâinile fraţilor lui?
Răspuns: Ruben (Facerea 37:14-21).
209. Cum se numeşte locul unde a petrecut Domnul Iisus noaptea
dinaintea răstignirii?
Răspuns: Ghetsimani (Matei 26:36).
210. Cine ura din gelozie pe David?
Răspuns: Saul (I Regi 18:7-8).
211. Cine a fost acela care a fost omorât cu pietre pentru că a luat
ca pradă o manta frumoasă de Sinear, 200 de sicli de argint şi o
placă de aur?
Răspuns: Acan (Iosua Navi 7:20-25).
212. Când trebuiau israeliţii să lase o vreme de odihnă pentru
pământ, să nu-l semene, şi să dea ceea ce ieşea din el ca hrană
săracilor?
Răspuns: Tot al şaptelea an (Levitic 25:4-6).
213. Cine a zis către Israel: „duceţi-vă singuri de vă luaţi paie de
unde veţi găsi”?
Răspuns: Faraon (Ieşirea 5:10-11).
214. Cine se roagă pentru revenirea Domnului Iisus?
Răspuns: Duhul şi Mireasa (Apocalipsa 22:17).
215. Ce câştigă biruinţa asupra lumii?
Răspuns: Credinţa noastră (I Ioan 5:4).
216. Cine a fost răstignit odată cu Domnul Iisus?
Răspuns: Doi tâlhari (Matei 27:38).
217. Ce ne spune Biblia despre cei care sunt batjocoriţi pentru
Numele lui Hristos?
Răspuns: Ei sunt fericiţi (Matei 5:11).
218. De cine a fugit Ilie după vedenia de pe muntele Carmel?
Răspuns: De Izabela (III Regi 18:42; 19:1-4).
219. Cine este la uşă?
Răspuns: Judecătorul (Iacov 5:9).
220. Cu ce trebuie să fim încălţaţi?
Răspuns: Cu râvna Evangheliei păcii (Efeseni 6:15).
221. Cine este numit în Apocalipsă balaurul cel mare?
Răspuns: Diavolul (Apocalipsa 12:9).
222. Câţi ucenici L-au părăsit pe Domnul Iisus atunci când a fost
luat prizonier?
Răspuns: Toţi (Matei 26:56).
223. Când ne va ierta Dumnezeu, Care este credincios şi drept,
toate păcatele şi ne va curăţa de orice nelegiuire?
Răspuns: Dacă ne mărturisim păcatele (1 Ioan 1:9).
224. Ce i-a socotit Domnul ca neprihănire lui Avraam?
Răspuns: Că a crezut pe Domnul (Galateni 3:6).
225. Ce formează platoşa în armătura lui Dumnezeu?
Răspuns: Dreptatea (Efeseni 6:14).
226. Din câţi soldaţi era formată armata lui Ghedeon când a
învins pe Madian?
Răspuns: 300 (Judecători 7:7).
227. Către cine a zis Dumnezeu cuvintele: „Voi binecuvânta pe cei
ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema“?
Răspuns: Către Avraam (Facerea 12:3).
228. Cum s-a numit nevasta lui David care l-a salvat de la
moartea ce i-o pregătise Saul?
Răspuns: Micol (I Regi 18:27).
229. Cine a devenit după moartea lui Moise conducătorul
poporului Israel?
Răspuns: Iosua (Deuteronom 1:38).
230. De câte ori a fost înconjurată cetatea Ierihonului înainte să-i
cadă zidurile?
Răspuns: De 13 ori (Iosua Navi 6:11-15).
231. Cui i s-a dat ca moştenire Hebronul?
Răspuns: Lui Caleb (Iosua Navi 14:13).
232. Pe când erau la Ghilgal, a doua zi de Paşte, israeliţii au
mâncat din grâul ţării. Ce s-a întâmplat în acea zi?
Răspuns: Nu a mai căzut mană (Iosua Navi 5:11-12).
233. Cine a zis: „Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji
Domnului“?
Răspuns: Iosua (Iosua Navi 24:15).
234. Cine a ucis cu un otig de plug 600 de oameni?
Răspuns: Samson (Judecători 16:31).
235. Cine avea 30 de fii care stăpâneau 30 de cetăţi?
Răspuns: Ieftae (Judecători 12:7-9).
236. Cine era o sâcâitoare şi profitoare?
Răspuns: Dalila (Judecători, capitolul 16).
237. Cine a murit datorită unei pietre de râşniţă?
Răspuns: Abimelec (Judecători 9:53).
238. Pe lângă funcţia de judecător, ce altă funcţie mai avea
Debora?
Răspuns: Proorociţă (Judecători 4:4).
239. Despre care soţ se spune că a fost văzut jucându-se cu soţia
lui?
Răspuns: Isaac (Facerea 26:8).
240. Despre cine se spune că a fiert o ciorbă de linte?
Răspuns: Iacov (Facerea 25:29).
241. Cine a zis: „Sunt eu păzitorul fratelui meu“?
Răspuns: Cain (Facerea 4:9).
242. Cine a zis: „Aici este degetul lui Dumnezeu!“?
Răspuns: Magii (Ieşirea 8:19).
243. Câţi ani a mâncat poporul Israel mană?
Răspuns: Patruzeci de ani (Ieşirea 16:35).
244. Cine l-a sfătuit pe Moise să aleagă judecători?
Răspuns: Ietro (Ieşirea 18:14-23).
245. Cine a scris cele 10 porunci pe cele 2 table de piatră?
Răspuns: Dumnezeu (Deuteronomul 4:12-13).
246. Când Moise a spus: „Cine este pentru Domnul, să vină la
mine!“, care seminţie a mers la el?
Răspuns: Levi (Ieşirea 32:26).
247. Cine a fost arhitectul (proiectantul) Sanctuarului din pustie?
Răspuns: Dumnezeu (1 Macabei 4:36, 55).
248. În ce împrejurare se spune că: „Poporul a şezut de a mâncat
şi a băut; apoi s-au sculat să joace“?
Răspuns: La ridicarea viţelului de aur (Ieşirea 32:1-6).
249. Ce se putea aduce ca jertfe?
Răspuns: Păsări şi animale (Facerea 8:20, Deuteronom 15:19-22).
250. Care fii ai lui Aaron au murit pentru că au adus foc străin?
Răspuns: Abihu şi Nadab (Leviticul 10:1-2).
251. Care peşti se pot consuma?
Răspuns: Peştii care au solzi şi înotătoare (Deuteronom 14:9).
252. La cine trebuia să se prezinte pentru examinare cel ce avea,
ori era suspect de lepră?
Răspuns: La preoţi (Leviticul 13:2).
253. La ce interval se repeta anul sabatic?
Răspuns: Din 7 în 7 ani (Leviticul 25:4).
254. Care dintre seminţii n-a fost numărată între celelalte?
Răspuns: Levi (Numerii 1:49).
255. Care era perioada între care slujeau leviţii?
Răspuns: Între 25 şi 50 de ani (Numerii 8:24).
256. Soţia lui Moise era…
Răspuns: Etiopiană (Numerii 12:1).
257. Cine a ţinut toată tabăra lui Israel pe loc timp de 7 zile?
Răspuns: Mariam (Numerii 12:15).
258. Cine şi cui i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Te-am luat să-i blestemi
pe vrăjmaşii mei, şi iată tu îi binecuvintezi!“?
Răspuns: Balac lui Valaam (Numerii 23:11).
259. Pe cine a desemnat Dumnezeu ca succesor al lui Moise?
Răspuns: Iosua, fiul lui Non (Deuteronom 31:7).
260. Cât timp trebuia să rămână ucigaşul în cetatea de scăpare?
Răspuns: Până la moartea marelui preot (Numerii 35:25).
261. Care seminţii s-au aşezat dincoace de Iordan, în Galaad?
Răspuns: Ruben, Gad, jumătatea lui Manase (1Paralipomena
12:37).
262. Care 2 persoane ieşite din Egipt având peste 20 de ani,
urmau să intre în Canaan?
Răspuns: Caleb şi Iosua (Numerii 14:30).
263. Câţi martori erau necesari într-un proces?
Răspuns: Cel puţin 2 (Deuteronom 19:15).
264. Cum va avea loc revenirea Domnului Iisus?
Răspuns: Pe nori (Matei 24:30).
265. Cine a fost acela care a voit să nimicească tot poporul lui
Mardoheu?
Răspuns: Aman (Estera 3:6).
266. Ce înseamnă numele lui „Iahveh“ sau „Dumnezeu“?
Răspuns: “Eu sunt Cel ce sunt” (Ieşirea 3:14).
267. Cine urma să fie trimis ca ajutor lui Moise pentru a-i uşura
vorbirea?
Răspuns: Aaron (Ieşirea 4:7-15).
268. La care dintre urgii şi a câta, vrăjitorii lui Faraon au
recunoscut degetul lui Dumnezeu?
Răspuns: Ţânţarii, urgia a treia (Ieşirea 8:16-19).
269. Ce carte urmează după Ezdra?
Răspuns: Neemia (Vezi Biblia).
270. Ce carte urmează după Isaia?
Răspuns: Ieremia (Vezi Biblia).
271. Cine a fost ales în locul lui Iuda?
Răspuns: Matia (Faptele Apostolilor 1:16-26).
272. Câte suflete au fost botezate în ziua cincizecimii?
Răspuns: 3000 (Faptele Apostolilor 2:41).
273. Pe cine au înşelat Anania şi Safira?
Răspuns: Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 5:1-9).
274. Cine a rostit cuvintele: „Dacă această hotărâre sau lucrul
acesta este de la oameni, se va nimici; iar dacă este de la
Dumnezeu, nu veţi putea să-i nimiciţi, ca nu cumva să aflaţi şi
luptători împotriva lui Dumnezeu“.
Răspuns: Gamaliel (Faptele Apostolilor 5:38-39).
275. De ce a fost învinuit Sfântul Ştefan?
Răspuns: De hulă (Faptele Apostolilor, capitolul 7).
276. Cum au văzut faţa Sfântului Ştefan toţi cei care şedeau în
sobor?
Răspuns: Ca o faţă de înger (Faptele Apostolilor 6:15).
277. Ce strigau cei răsculaţi de argintarul Dimitrie?
Răspuns: „Mare este Artemisa Efesenilor“ (Faptele Apostolilor
19:24-28).
278. Cine a avertizat Pavel, că vor ameninţa turma lui Hristos,
după plecarea lui?
Răspuns: Lupi îngrozitori (Faptele Apostolilor 20:29).
279. Ce carte urmează după Facere?
Răspuns: Ieşirea (Vezi Biblia).
280. Unde scrie: „Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: În casa
Domnului vom merge“?
Răspuns: Psalmi 122:1.
281. Unde este comoara noastră?
Răspuns: Unde este şi inima noastră (Luca 12:34).
282. Ce se va întâmpla cu cei ce plâng?
Răspuns: Ei voi fi mângâiaţi (Matei 5:4).
283. Care dintre ucenici a fost acela care a crezut imediat vestea
învierii Domnului Iisus adusă de cele două Marii?
Răspuns: Niciunul (Luca 24:10-11).
284. În a cui casă slujea Iosif?
Răspuns: Casa lui Putifar (Facerea 39:1).
285. Ce va aduce, după Sfântul apostol Pavel, primirea din nou a
lui Israel?
Răspuns: O înviere din morţi (Romani 11:15).
286. Ce este propovăduirea crucii pentru cei ce sunt pe calea
pierzării?
Răspuns: O nebunie (1 Corinteni 1:18).
287. Pe cine mai numeşte Dumnezeu “poporul Meu” în afară de
Israel, după cum stă scris în Isaia?
Răspuns: Egiptul (Isaia 19:25).
288. Ce vede poporul care umblă îndelung în întuneric?
Răspuns: O lumină mare (Isaia 9:1).
289. Ce va însoţi pe psalmist în toate zilele vieţii sale?
Răspuns: Mila lui Dumnezeu (Psalmi 22:7).
290. În ce moment al zilei trebuie lăudat Numele Domnului?
Răspuns: De la răsăritul soarelui până la apusul lui (Psalmi
112:3).
291. Cine este păstorul cel bun?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 10:7, 11).
292. Cine a afirmat pentru prima dată: „oricine va chema numele
Domnului, va fi mântuit“?
Răspuns: Ioil (Ioil 3:5).
293. Cu ce eşti încălţat dacă porţi armătura lui Dumnezeu?
Răspuns: Cu Evanghelia păcii (Efeseni 6:15).
294. Va putea intra oricine zice „Doamne, Doamne“ în împărăţia
cerului?
Răspuns: Nu (Matei 7:21).
295. Cine este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni?
Răspuns: Omul Iisus Hristos (1 Ioan 2:1).
296. Unde şi-a arătat Domnul Iisus pentru prima dată prin semne
slava Sa, şi ca urmare ucenicii au crezut în El?
Răspuns: În Cana Galileii (Ioan 2:11).
297. Unde se afla Iisus şi ucenicii lui când acesta le-a dat sarcina
de a fi martorii lui după ce se va fi pogorât Duhul Sfânt peste ei şi
le-a dat putere?
Răspuns: La Ierusalim (Faptele Apostolilor 1:1-12).
298. Care este singura cale care duce la Tatăl ceresc?
Răspuns: Prin Domnul Iisus (Ioan 14:6).
299. Ce i-a spus Domnul Iisus lui Nicodim, ce trebuia să se
întâmple ca cineva să poată vedea Împărăţia lui Dumnezeu?
Răspuns: Să se nască de sus (Ioan 3:1-3).
300. Unde este pusă o piatră aleasă şi scumpă în capul unghiului?
Răspuns: În Sion (Romani 9:33).
301. Câţi bărbaţi a păstrat Domnul dintre cei care nu şi-au plecat
genunchiul în faţa lui Baal?
Răspuns: Şapte mii (3 Regi 19:9-18).
302. Cine va mărturisi în faţa noastră despre Domnul Iisus?
Răspuns: Duhul adevărului (Ioan 15:26).
303. Cum este jugul Domnului Iisus?
Răspuns: Bun (Matei 11:30).
304. Ce meserie avea Sfântul Andrei?
Răspuns: Pescar (Marcu 1:16).
305. Despre cine a spus Domnul Iisus: „el este Ilie“?
Răspuns: Despre Sfântul Ioan Botezătorul (Matei 11:12-14).
306. Cine a venit pe lume ca să despartă pe fiu de tatăl său, pe
fiică de mama sa?
Răspuns: Domnul Iisus (Matei 10:5, 35).
307. Cine l-a uns pe David împărat peste Israel?
Răspuns: Samuel (1 Regi 16:11-13).
308. Cine erau în timpul lui Samson duşmanii lui Israel?
Răspuns: Filistenii (Judecători 15:11).
309. Ce sarcină a avut Otniel, fratele mai mic al lui Caleb?
Răspuns: Să judece pe Israel (Judecători 3:9).
310. Cine vor fi cei care vor învia cei dintâi atunci când Domnul
va veni cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu sunetul
trâmbiţei?
Răspuns: Morţii întru Hristos (1 Tesaloniceni 4:16).
311. Ce se poate spune despre sarcina Domnului Iisus?
Răspuns: Este uşoară (Matei 11:30).
312. Câţi dinari a primit fiecare în pilda lucrătorilor viei?
Răspuns: Unul (Matei 20:2).
313. Când poate spune cineva că este o făptură nouă?
Răspuns: Dacă este în Hristos (2 Corinteni 5:17).
314. Cine s-a făcut trup şi a locuit printre noi?
Răspuns: Cuvântul (Ioan 1:14).
315. Pe ce munte i-a înfruntat Sfântul Ilie pe preoţii lui Baal?
Răspuns: Pe muntele Carmel (3 Regi 18:15-20).
316. Pe ce munte vor sta picioarele Domnului Iisus la revenirea
Lui pe pământ?
Răspuns: Pe muntele Măslinilor (Zaharia 14:4).
317. Cum se numeşte unul dintre fraţii Domnului Iisus?
Răspuns: Iacov (Galateni 1:19).
318. Ce se întâmplă dacă Fiul ne va face liberi?
Răspuns: Liberi vom fi într-adevăr (Ioan 8:36).
319. Ce i-a răspuns Domnul Iisus celui care I-a cerut să-i dea voie
să-şi îngroape tatăl înainte de a-L urma?
Răspuns: „Vino după Mine, şi lasă morţii să-şi îngroape morţii
lor“(Matei 8:21-22).
320. De unde veneau magii ca să se închine pruncului Iisus?
Răspuns: De la Răsărit (Matei 2:1-2).
321. Cum se numeau cei trei fii ai lui Noe?
Răspuns: Sem, Ham şi Iafet (Facerea 5:32).
322. Care este vrăjmaşul care va fi nimicit cel din urmă?
Răspuns: Moartea (1 Corinteni 15:26).
323. Care este boldul morţii?
Răspuns: Păcatul (1 Corinteni 15:56).
324. Care este lupta cea bună?
Răspuns: Lupta credinţei (1 Timotei 6:12).
325. Cine a predicat în pustiu şi a anunţat venirea Domnului
Iisus?
Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Matei 3:1).
326. Ce semnificaţie are denumirea „Hristosul“?
Răspuns: Mesia (Ioan 1:41).
327. Umblăm nu prin vedere, ci prin…
Răspuns: Credinţă (2 Corinteni 5:7).
328. Pentru ce a murit Hristos, El Cel drept pentru cei nedrepţi?
Răspuns: Ca să ne aducă la Dumnezeu (1 Petru 3:18).
329. Cine trebuie să devină ucenici ai lui Iisus?
Răspuns: Toate neamurile (Romani 1:5).
330. Care este porunca veche, dar şi nouă?
Răspuns: Să ne iubim unii pe alţii (1 Ioan 2:5, 7).
331. Cum mai numeşte Domnul Iisus, Sfântul Duh?
Răspuns: Mângâietorul (Ioan 14:26).
332. Cine trăiesc în lume şi totuşi nu fac parte din ea?
Răspuns: Ucenicii Domnului Iisus (Ioan 15:19).
333. Ce simbolizează sămânţa în pilda semănătorului?
Răspuns: Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 8:11).
334. Cine se afla de faţă la schimbarea Domnului Iisus?
Răspuns: Petru, Iacov şi Ioan (Marcu 9:2).
335. Când putem noi aduce mult rod?
Răspuns: Când suntem în Domnul Iisus (Ioan 15:2).
336. Cum i-a trimis Domnul Iisus pe ucenici?
Răspuns: Ca pe nişte oi în mijlocul lupilor (Luca 10:3).
337. Ce spune în scrisoarea către Romani, cine Îl caută pe
Dumnezeu?
Răspuns: Niciunul (Romani 3:11).
338. Cine a fost acela care întâi i-a persecutat pe credincioşi ca
mai apoi să predice credinţa pe care el însuşi a vrut s-o distrugă?
Răspuns: Sfântul Apostol Pavel (Faptele Apostolilor 22:3-4).
339. Pe cine trebuie să propovăduim?
Răspuns: Pe Hristos cel răstignit (1 Corinteni 1:23).
340. Cine anume sunt purtaţi de Duhul Sfânt?
Răspuns: Oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu (2 Petru 1:21).
341. Cum se numea ologul pe care l-a vindecat Sfântul Petru?
Răspuns: Enea (Faptele Apostolilor 9:33-34).
342. Ce s-ar întâmpla dacă mi-aş împă______________rţi toată averea pentru
hrana săracilor şi dacă mi-aş da trupul să fie ars, dar n-aş avea
dragoste?
Răspuns: Nu mi-ar folosi la nimic (1 Corinteni 13:3).
343. De cine trebuie să fie cunoscută blândeţea voastră?
Răspuns: De toţi oamenii (Tit 3:2).
344. Unde scrie: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi“?
Răspuns: Matei 7:1.
345. La sfârşitul celor 2300 de seri şi dimineţi din Daniel capitolul
8, ce trebuia să aibă loc?
Răspuns: Curăţirea Sfântului Locaş (Daniel 8:13-14).
346. Prima epistolă a Sfântului Petru a fost adresată
credincioşilor din:
Răspuns: Galatia şi Bitinia (1 Petru 1:1).
347. Câte zile şi câte nopţi a postit Iisus în pustie?
Răspuns: 40 de zile şi 40 de nopţi (Matei 4:2).
348. Cine a dus crucea lui Iisus?
Răspuns: Simon din Cirene (Matei 27:32).
349. Cine a scris Exodul?
Răspuns: Moise.
350. Ce înseamnă Gherşom?
Răspuns: „Rătăcit sunt eu în pământ străin“ (Ieşirea 18:3).
351. Cum se numeau cetăţile zidite de israeliţi egiptenilor?
Răspuns: Pitom şi Ramses (Ieşirea 1:11).
352. Cum se numeau moaşele femeilor israelite?
Răspuns: Sifra şi Pua (Ieşirea 1:15).
353. Cum a răsplătit Dumnezeu moaşelor, pentru că nu au
omorât copiii israeliţilor?
Răspuns: Le-a întărit neamul (Ieşirea 1:17-21).
354. De ce a fugit Moise din Egipt?
Răspuns: A omorât un egiptean (Ieşirea 2:11-15).
355. Ce perioadă a fost ascuns Moise de către mama lui?
Răspuns: 3 luni (Ieşirea 2:2).
356. Cine a scris Facerea?
Răspuns: Moise.
357. Ce înseamnă cuvântul latin „genesis“?
Răspuns: Început.
358. Ce formează primele 5 cărţi ale Bibliei, scrise de Moise?
Răspuns: Pentateuhul lui Moise.
359. Cum era pământul la început?
Răspuns: Netocmit şi gol (Facerea 1:2).
360. Unde scrie: „Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi
Eu vă voi odihni pe voi“?
Răspuns: Matei 11:28.
361. Cine ţine cheile morţii şi ale locuinţei morţilor?
Răspuns: Domnul Iisus Hristos (Apocalipsa 1:13-18).
362. Al cui coif trebuie să-l purtăm ca parte a armăturii lui
Dumnezeu?
Răspuns: Coiful mântuirii (Efeseni 6:17).
363. Cine vor fi cei care îi vor judeca pe îngeri?
Răspuns: Noi (1 Corinteni 6:3).
364. Cine pregătise spânzurătoarea pe care a fost spânzurat
Haman?
Răspuns: Aman (Estera 5:14, 7:10).
365. Ce s-a întâmplat cu inima lui Faraon când a el refuzat să
asculte de Moise şi Aaron?
Răspuns: S-a împietrit (Ieşirea 7:13).
366. Cum se numea filisteanul care a fost învins de David?
Răspuns: Goliat (1 Regi 21:8-9).
367. Din ce cauză nu mai era nici o vlagă în oasele lui David?
Răspuns: Din cauza păcatului (Psalmi 37:3).
368. Cui îi aparţin cuvintele: „Se apropie zilele de jelire pentru
tatăl meu; atunci am să ucid pe Iacov, fratele meu“?
Răspuns: Lui Isav (Facerea 27:41).
369. Are Dumnezeu în vedere faţa omului?
Răspuns: Nu (Galateni 2:6).
370. Pe cine au trebuit să lase fraţii lui Iosif înlănţuit în urmă în
Egipt?
Răspuns: Pe Simeon (Facerea 42:6-26).
371. Cine a pierit în Marea Roşie pentru că a urmărit pe Israel?
Răspuns: Armata egipteană (Ieşirea 15:4).
372. Cum s-au numit cei doi bărbaţi trimişi să cerceteze Canaanul
şi care se încredeau în promisiunile lui Dumnezeu?
Răspuns: Iosua şi Caleb (Numerii 14:38).
373. Cum se numeşte locuitorul din Uz despre care se spune că
era fără prihană şi drept?
Răspuns: Iov (Iov 1:1).
374. Ce va face Dumnezeu cu cei desfrânaţi şi adulteri?
Răspuns: Dumnezeu îi va judeca (1 Corinteni 5:9-13).
375. Cu ce trebuie să ne încingem mijlocul?
Răspuns: Cu adevărul (Efeseni 6:14).
376. Ce carte urmează după Neemia?
Răspuns: Estera (Vezi Biblia).
377. Ce carte urmează după Faptele Apostolilor?
Răspuns: Romani (Vezi Biblia).
378. Unde este scris: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că
în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre
Mine“?
Răspuns: Ioan 5:39.
379. Unde este scris: „În inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca
să nu greşesc Ţie“?
Răspuns: În cartea Psalmilor (Psalmi 118:11).
380. Ce carte urmează după Iezechiel?
Răspuns: Daniel (Vezi Biblia).
381. Care este cea mai lungă carte din Vechiul Testament?
Răspuns: Psalmii.
382. Cine L-a trădat pe Domnul Iisus?
Răspuns: Iuda (Ioan 13:2).
383. A încercat vreodată David să-l omoare pe Saul?
Răspuns: Nu (1 Regi 18:10).
384. Cine va fi nimicit de tăria mâinii Domnului?
Răspuns: Cel fărădelege (Psalmi 38:14).
385. Cu ce scotea dracii Domnul Iisus?
Răspuns: Cu degetul lui Dumnezeu (Luca 11:20).
386. A făcut regele Ioaş ceea ce era plăcut în ochii Domnului?
Răspuns: Da (4 Regi 12:2).
387. Cine l-a condamnat la moarte pe Domnul Iisus?
Răspuns: Pilat din Pont (Luca 13:24).
388. Ce spune Domnul Iisus despre cei prigoniţi pentru dreptate?
Răspuns: Că a lor este Împărăţia cerurilor (Matei 5:10).
389. Cine a spus cuvintele: „A Mea este răzbunarea; Eu voi
răsplăti“?
Răspuns: Domnul Dumnezeu (Romani 12:19).
390. Ce a făcut Domnul Iisus cu toţi cei ce sufereau de felurite
boli şi chinuri, cu îndrăciţii, cu lunaticii şi cu slăbănogii?
Răspuns: Îi vindeca (Matei 4:24).
391. Cine l-a vindecat pe Neeman de lepră?
Răspuns: Elisei (4 Regi 5:10-14).
392. Ce trebuie să-ţi legi de gât şi să scrii pe tăbliţa inimii tale?
Răspuns: Mila şi adevărul (Pildele lui Solomon 3:3).
393. Ce au făcut cei ce cântau din fluier şi gloata când Domnul
Iisus le-a spus că fetiţa fruntaşului sinagogii nu a murit, ci
doarme?
Răspuns: Au râs de El (Luca 8:53).
394. Ce s-ar întâmpla dacă aş avea atâta credinţă încât aş putea
muta munţii din loc, dar n-aş avea dragoste?
Răspuns: N-aş avea nimic (1Corinteni 13:2).
395. Cine este dispreţuit chiar şi de prietenul său?
Răspuns: Săracul (Pildele lui Solomon 14:20).
396. Cine este pâinea vieţii?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 6:35).
397. Cum trebuie să te porţi cu vrăjmaşii?
Răspuns: Să-i iubeşti (Matei 5:44).
398. Ce nu va pierde oricine va da un pahar de apă vreunuia
dintre aceşti micuţi?
Răspuns: Plata sa (Matei 10:42).
399. Dacă Domnul Iisus nu a venit ca să cheme la pocăinţă pe cei
drepţi, atunci pentru cine a venit?
Răspuns: Pentru cei păcătoşi (Luca 5:32).
400. Pe soacra cui a vindecat Domnul Iisus de friguri încât ea s-a
sculat din pat şi a început să-I slujească?
Răspuns: Pe soacra lui Petru (Matei 8:14-15).
401. Ce i-a poruncit Dumnezeu lui Moise, ce trebuia el să facă
pentru ca apa Marei să nu mai fie amară?
Răspuns: Să arunce un lemn în apă (Ieşirea 15:21-23).
402. Cui i se va deschide?
Răspuns: Celui ce va bate (Luca 11:9).
403. Prin ce se ispăşeşte păcatul?
Răspuns: Prin iubire şi credincioşie (Pildele lui Solomon).
404. Ce putem noi prin Hristos Care ne întăreşte?
Răspuns: Totul (Filipeni 4:13).
405. Ce trebuie să facem cu lucrurile neroditoare ale
întunericului?
Răspuns: Să le osândim (Efeseni 5:18).
406. Cui i-a dat Domnul Iisus în grijă pe mama Lui?
Răspuns: Sfântului Apostol şi evanghelist Ioan (Ioan 19:26-27).
407. Câte coşnite cu rămasiţe de pâine au rămas după hrănirea
celor 5000?
Răspuns: 12 (Marcu 8:19).
408. Cu ce măsura ni se va măsura?
Răspuns: Cu măsura cu care vom măsura (Luca 6:38).
409. Care este cea mai mare virtuţi: credinţa, nădejdea sau
dragostea?
Răspuns: Dragostea (1 Corinteni 13:13).
410. Cine a fost aruncat în temniţă pentru că a refuzat să înşele
pe stăpânul său?
Răspuns: Iosif (Facerea 39:11-20).
411. Cine au fost aceia care au refuzat să se închine chipului de
aur?
Răspuns: Şadrac, Meşac şi Abed-Nego (Daniel 3:12).
412. Care este plata păcatului?
Răspuns: Moartea (Romani 6:23).
413. Cine s-a aprins de mânie după răspunsul dat de Elifaz,
Bildad şi Ţofar lui Iov?
Răspuns: Elihu (Iov 32:2-3).
414. Unde a fugit Lot când Dumnezeu a hotărât distrugerea
Sodomei şi Gomorei?
Răspuns: În munte (Facerea 19:21-24).
415. Ce a făcut Pilat cu Domnul Iisus când a auzit că acesta era
Galileean?
Răspuns: L-a trimis la Irod (Luca 23:7).
416. Mai mult face puţinul celui drept decât…
Răspuns: Bogăţia multă a păcătoşilor (Psalmi 36:16).
417. Cum se numeşte sărbătoarea izbăvirii poporului evreu
datorită intervenţiei Esterei?
Răspuns: Purim (Estera 9:24-26).
418. Care a fost semnul legământului dintre Avraam şi
Dumnezeu?
Răspuns: Tăierea împrejur (Facerea 17:11).
419. Care este numele oraşului care va fi judecat, aşa cum stă
scris în Apocalipsă?
Răspuns: Babilon (Apocalipsa 18:10).
420. Câte cetăţi de scăpare trebuiau să fie în Israel după porunca
lui Dumnezeu?
Răspuns: 6 (Numerii 35:13).
421. Cine a fost găsit demn de a deschide cartea şi cele şapte
peceţi ale ei?
Răspuns: Leul din seminţia lui Iuda (Apocalipsa 5:5).
422. Cine nu a fost păzitorul fratelui său?
Răspuns: Cain (Facerea 4:9).
423. Cum putem noi să urmăm pilda lui Dumnezeu?
Răspuns: Trăind in dragoste (Ioan 13:35).
424. De ce are să se îngrijească Dumnezeu?
Răspuns: De toate trebuinţele noastre (1 Petru 5:7).
425. Pe cine avem întotdeauna cu noi?
Răspuns: Pe săraci (Matei 26:11).
426. Cine vor avea parte de milă?
Răspuns: Cei milostivi (Matei 5:7).
427. Ce carte urmează după Ieşire?
Răspuns: Leviticul (Vezi Biblia).
428. Cine este Uşa?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 10:9).
429. Ce se va întâmpla celui ce va căuta?
Răspuns: Va afla (Matei 7:8).
430. Ce înseamnă Hacheldamah?
Răspuns: Ţarina sângelui (Faptele Apostolilor 1:19).
431. Cine este destinatarul cărţii Faptele Apostolilor?
Răspuns: Teofil (Faptele Apostolilor 1:1).
432. De ce au pribegit copiii lui Israel 40 de ani în pustie?
Răspuns: S-au împotrivit Domnului (Psalmi 94:11).
433. Ce înseamnă „Moise“?
Răspuns: Scos (Ieşirea 2:10).
434. Ce meserie avea socrul lui Moise?
Răspuns: Preot al Madianului (Ieşirea 3:1).
435. Cât timp a stat Pavel în insula Malta?
Răspuns: 3 luni (Faptele Apostolilor 28:1, 11).
436. Cât timp a stat Pavel la Roma?
Răspuns: 2 ani (Faptele Apostolilor 28:16, 31).
437. Ce diferenţă de vârstă era între Moise şi Aaron?
Răspuns: 3 ani (Ieşirea 7:7).
438. Câţi au scăpat dintre egipteni, la trecerea Mării Roşii?
Răspuns: Niciunul (Ieşirea 14:28).
439. Ce origine avea tatăl lui Timotei?
Răspuns: Grec (Faptele Apostolilor 16:1).
440. Ce origine avea mama lui Timotei?
Răspuns: Iudaică (Faptele Apostolilor 16:1).
441. Cine era tatăl lui Iona?
Răspuns: Amitai (Iona 1:1).
442. Unde a fugit Iona, ca să se ascundă de Domnul?
Răspuns: La Tarsis (Iona 1:3).
443. Cât de mare era Ninive?
Răspuns: Cât o călătorie de 3 zile (Iona 3:3).
444. Câte persoane au intrat în corabia lui Noe?
Răspuns: 8 (1 Petru 3:20).
445. Care a fost semnul că Domnul nu va mai nimici pământul
prin potop?
Răspuns: Curcubeul (Facerea 9:13-15).
446. Cum se numea fratele lui Abel?
Răspuns: Cain (Facerea 4:2).
447. Cum s-a numit logodnicul Mariei?
Răspuns: Iosif (Matei 1:16).
448. Cine a fost soţia lui Adam?
Răspuns: Eva (Facerea 3:20).
449. Câţi ucenici pe care i-a şi numit Apostoli a avut Domnul
Iisus?
Răspuns: 12 (Luca 6:13).
450. În ce capitol din Ieşire sunt scrise poruncile?
Răspuns: 20 (Ieşirea 20:1-17).
451. Ce au spus oamenii din jurul lui Pavel, când l-a muşcat o
viperă de mână?
Răspuns: Că este zeu (Faptele Apostolilor 28:3-6).
452. Ce carte urmează după Estera?
Răspuns: Iov (Vezi Biblia).
453. Câte capitole are Facerea?
Răspuns: 50 (Vezi Biblia).
454. Câte capitole are Iona?
Răspuns: 4 (Vezi Biblia).
455. Ce nume a dat Iacov locului unde a văzut scara cerului?
Răspuns: Betel (Facerea 28:10-19).
456. Cum se numea roaba lui Lia?
Răspuns: Zilpa (Facerea 29:24).
457. Ce semnificaţie are numele Ruben?
Răspuns: A căutat Domnul spre smerenia mea (Facerea 29:32).
458. Ce semnificaţie are numele Simeon?
Răspuns: Ascultare (Facerea 29:33).
459. Ce semnificaţie are numele Levi?
Răspuns: Alipire (Facerea 29:34).
460. Ce semnificaţie are numele Iuda?
Răspuns: Lăudat fie Domnul (Facerea 29:35).
461. Ce semnificaţie are numele Neftali?
Răspuns: Luptă dumnezeiască (Facerea 30:8).
462. Ce semnificaţie are numele Gad?
Răspuns: Noroc (Facerea 30:11).
463. Ce semnificaţie are numele Aşer?
Răspuns: Fericit (Facerea 30:18).
464. Ce semnificaţie are numele Isahar?
Răspuns: Răsplătire (Facerea 30:18).
465. Ce semnificaţie are numele Zabulon?
Răspuns: Locuinţă (Facerea 30:20).
466. Ce semnificaţie are numele Dan?
Răspuns: Dumnezeu a făcut dreptate (Facerea 30:6).
467. Ce semnificaţie are numele Iosif?
Răspuns: Adaos (Facerea 30:24).
468. Ce semnificaţie are numele Mahanaim?
Răspuns: Două tabere (Facerea 32:2).
469. Ce semnificaţie are numele Peniel?
Răspuns: Faţa lui Dumnezeu (Facerea 32:20).
470. Ce semnificaţie are numele Israel?
Răspuns: Cel ce luptă cu Dumnezeu (Facerea 32:28).
471. Ce semnificaţie are numele Sucot?
Răspuns: Şuri (Facerea 33:17).
472. Ce semnificaţie are numele Betel?
Răspuns: Casa lui Dumnezeu (Facerea 28:19).
473. Ce semnificaţie are numele Veniamin?
Răspuns: Fiul durerii (Facerea 35:18).
474. Cu câte urgii a pedepsit Dumnezeu Egiptul?
Răspuns: 10 urgii (Ieşirea, capitolele 8-11).
475. Câte colibi a dorit să facă Petru pe muntele schimbării la
faţă?
Răspuns: 3 (Luca 9:33).
476. Câţi coţi avea în înălţime chipul de aur ridicat de
Nebucadneţar?
Răspuns: 60 (Daniel 3:1).
477. Câte zile trebuia, conform poruncii împărăteşti, ca toţi
oamenii din imperiu să i se închine doar lui Darius?
Răspuns: 30 (Daniel 6:13).
478. În vedenia din capitolul 7 din Daniel, ordinea primelor 3
fiare este:
Răspuns: Leu, urs, leopard (Daniel 7:4-6).
479. Când a primit vedenia scrisă în capitolele 10, 11, 12, Daniel
era:
Răspuns: Pe malul râului Tigru (Daniel 10:4).
480. Când Sfântul apostol Petru dă sfaturi referitoare la familie,
el oferă drept exemplu cuplul...
Răspuns: Avraam şi Sara (1 Petru 3:6).
481. Prima epistolă a lui Petru a fost scrisă de:
Răspuns: Silvan (1 Petru 5:12).
482. Petru afirma că învăţătorii mincinoşi din biserică urmează
calea lui:
Răspuns: Balaam (2 Petru 2:15).
483. Unde locuia Tavita?
Răspuns: În Iope (Faptele Apostolilor 9:36).
484. La ce vârstă a murit Iosif?
Răspuns: 110 ani (Facerea 50:26).
485. Câte capitole are Apocalipsa?
Răspuns: 22 (Vezi Biblia).
486. Ce se va răci în zilele din urmă?
Răspuns: Dragostea celor mai mulţi (Matei 24:12).

PENTRU VIZITATORI

PENTRU CEI CARE AU AJUNS AICI
LE SPUN,, BINE ATI VENIT"

PENTRU CEI CARE AU CITIT
,,SA VA FIE DE FOLOS"

PENTRU CEI CARE COMENTEAZA..
,,SA FIE ELIBERATI"

PENTRU CEI CARE PLEACA..
,,SA FITI BINECUVANTATI"


Cel ce crede, se teme; cel ce se teme, se smereste; cel ce se smereste, se îmblânzeste; cel blând, pazeste poruncile; cel ce pazeste poruncile se lumineaza; cel luminat se împartaseste de tainele Cuvântului dumnezeiesc. (Sfântul Maxim Marturisitorul)

Etichete

.Uleiul sfințit 100 POVETE ORTODOXE 486 Întrebări din Biblie cu răspuns ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI AICI GASESTI BLOGURI ORTODOXE AICI GASESTI CANTARI DUHOVNICESTI -LITURGICE AICI GASESTI CUVINTE DE FOLOS DE AVVA PIMEN AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI AICI GASESTI RUGACIUNI IMPORTANTE AICI GASESTI..VIETILE SFINTILOR AJUNUL BOBOTEZEI APA SFINTITA APOCALIPSA Articole Apopei Roxana BINECUVANTARE BINEFACERILE BISERICI BOBOTEAZA Bucuria de a privi o icoană BUNA VESTIRE..! [Blagoveştenia] Care e rugăciunea primită de Dumnezeu? Care este numele corect al Mântuitorului – Iisus sau Isus? CATEHEZA CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SMIRNĂ ŞI TĂMÂIE Ce să faci dacă ţi-e ruşine să mărturiseşti un păcat? CELE 10 PORUNCI Cele 14 reguli pentru mergerea la biserica Cifra sapte in Sfanta Scriptura CITATE DIN SFANTA EVANGHELIE CODUL SECRET AL BIBLIEI Completare la cateheza despre pocăinţă COPIL DIN EPRUBETA??? Credinciosul şi frizerul necredincios CREŞTINISM şi YOGA ÎN TOTALĂ CONTRADICŢIE UNA CU ALTA!!! CRUCEA VIEŢII OMENEŞTI CUM GANDESC COPIII... CUM SA NE RUGAM CUM TREBUIE SA CITIM BIBLIA CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SCOPUL VIEŢII CREŞTINEŞTI CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE TAINA SFÂNTULUI BOTEZ De ce Iisus si nu Isus? DE CE TREBUIE SA NE SPOVEDIM? DE STIUT CLAR DEPRE SFANTA CRUCE Despre ZAVISTIE sau PIZMĂ Despre Dragoste de Dumnezeu Despre Iertare DESPRE ACATISTE DESPRE ADULTER DESPRE ASCULTARE DESPRE ATEISM DESPRE AVORT Despre bârfire DESPRE BETIE Despre bucurii DESPRE CALENDAR DESPRE CANDELE SI ICOANE DESPRE CREDINTĂ DESPRE CULTELE RELIGIOASE DESPRE DEOCHI DESPRE DESCURAJARE... DESPRE DIAVOL DESPRE DROGURI Despre Egoism Despre Evanghelie DESPRE FEMEILE CARE SE INPODOBESC CU AUR SI SE MACHEAZA DESPRE FRICA DE DUMNEZEU DESPRE FUMAT DESPRE FURIE SI IERTARE Despre Halloween DESPRE IERTARE DESPRE IISUS HRISTOS DESPRE INGERUL PAZITOR SI ALTI INGERI DESPRE INIMA OMULUI DESPRE JUDECAREA APROAPELUI DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU Despre lumanare Despre Maica Domnului DESPRE MAMA DESPRE MANDRIE DESPRE MANIE DESPRE MANTUIRE DESPRE MILOSTENIE DESPRE MOARTE DESPRE NECAZURI DESPRE NEVOIA DE SPOVEDANIE Despre om DESPRE PACAT DESPRE PACATUL GRAIRII IN DESERT Despre păcat Despre părinti DESPRE PLANSURI SI LACRIMI Despre pocăintă DESPRE POMELNICE SI POMENIRI DESPRE POST DESPRE PREFACEREA SFINTELOR DESPRE PRESCURA DESPRE RAI DESPRE RUGACIUNE Despre sentimente Despre Sfarsitul lumii DESPRE SFINTELE PASTI DESPRE SINUCIDERE DESPRE SMERENIE DESPRE SUFERINTA SI RABDARE Despre suflet DESPRE TALISMAN DESPRE TATUAJE Despre vesnicie DESPRE VISUL MAICII DOMNULUI DESPRE ZODIAC SI HOROSCOP DESPRRE PĂCATUL GRĂIRII ÎN DEŞERT Din cugetările lui Petre Ţuţea DIN POPAS DUHOVNICESC DIN SFATURILE PARINTELUI IOAN DIVERSE DOAMNE! POEZII CU IISUS HRISTOS DRUMUL SUFLETULUI DUPA MOARTE ESTE SAU NU...PACAT? EXISTA REINCARNARE? Femeia in Biserică Fericitul Arhimandrit Sofronie Saharov FILMULETE YOUTUBE FLORIILE HALLOWEEN HRISTOS A INVIAT. Ieromonah Savatie Baștovoi Importanţa duhovnicului în viaţa creştinului Inaltarea prin Dumnezeu- picturi:Fred Tomaselli -text;Biblia Inăltarea Domnului INTERVIURI Intrebari si raspunsuri despre viata duhovniceasca INVATATURA ORTODOXA INVATATURI CRESTINE ISPITELE Istorioare pentru crestinii ortodocsi IZVORUL TAMADUIRII ÎNĂLȚAREA ÎNCREDE-TE-N IUBIRE! ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI LEGENDA LUI MOS CRACIUN LEGENDA VÂNĂTORULUI CARE ŞI-A ŢINUT VORBA Lupta dusă de un catolic practicant pentru a primi botezul în Ortodoxie (partea I) Marturisirea unui satanist POCĂIT MEDICINA ISIHASTA MILOSTENIE MINUNI ALE SFINTILOR MIR DE NARD AUTENTIC Mormantul lui Lazăr Mos Craciun de Octavian Goga NESTEMATE DUHOVNICESTI O călătorie spre Ortodoxie O întâmplare minunată din Sfântul Munte Athos Oarba care vede P S A L M U L 6 9 PAROHIA VIILE FABRIC TIMISOARA Părintele Iosif Vatopedinul Peştera celor veşnic osândiţi PILDE DESPRE RUGĂCIUNE PILDE CRESTINE PILDE DIN PATERIC Pilde ortodoxe Pilde si povestiri ortodoxe PILDE. POCAINTA IMPĂRATULUI MANASE Poezi de Zorica Laţcu Teodosia POEZII Poezii de Costel Ursu Poezii cu Eliana Popa POEZII CU IISUS HRISTOS Poezii cu Maica Domnului Poezii cu Preot Ioan Poezii cu Preot Ion Predescu Poezii Daniela POEZII DE ANDREI BOTOSANU Poezii de Angelina Nădejde POEZII DE CAMELIA CRISTEA Poezii de Ciabrun Marusia POEZII DE CRACIUN Poezii de Daniela Florentina Luncan Poezii de Dorin Dumitru Poezii de Horatiu Stoica POEZII DE IOAN DANCI Poezii de la Preot Ioan Poezii de Maria Pintican Poezii de Parintele Ilarion Argatu POEZII DE PASTE POEZII DE PREOT IOAN DANCI POEZII DE RADU GYR Poezii de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul POEZII DE STEFANIA ROTARIU POEZII DE TRAIAN DORZ Poezii de Valeriu Gafencu POEZII DECamelia Cristea Poezii din cartea nouă trepte Poezii si sfaturi de la Preot Sorin Croitoru POVESTEA MĂRULUI POVESTIRI DUHOVNICESTI DE LA SCHITUL LACU POVESTITE DE SFINTII PARINTI PREDICI PREOT IOAN PREOT IOAN DANCI Preot Ioan Plesuvu PREOT ISTODOR GEORGE PREOT TEOFIL PĂRĂIAN Profesorul Dumitru Dulcan PROFETII Prohodul Domnului PSALMI Puterea cuvintelor REVELION 2014 Ritual păgân al unei secte din Chile ROGĂCIUNE ROSTUL RUGACIUNE de DIMINEATA: RUGACIUNE CATRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS Rugaciune la vreme de ispita Rugaciune pentru România RUGACIUNEA MAMEI PENTRU COPII EI Rugaciunea celui "singur in suflet si trist " RUGACIUNEA DE MULTUMIRE RUGACIUNEA INIMII Rugaciunea Sfintei Cruci RUGACIUNI RUGACIUNI DE GABRIEL MANOLESCU Rugăciune pentru pogorarea Sfantul Duh Rugăciune către Maria Magdalena RUGĂCIUNE CĂTRE MÂNTUITORUL NOSTRU IISUS HRISTOS Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII ROMÂNI (Duminica sfinţilor români) Rugăciune la necontenirea ploilor Rugăciune pentru vrăjmaşi Rugăciune pentru vrăjmaşi de Sf. Nicolae VELIMIROVICI Rugăciune umilincioasă către Sfânta Treime RUGĂCIUNEA "TATĂL NOSTRU" RUGĂCIUNI PENTRU SUFLET Rugăciuni către Maica Domnului Rugăciuni la Intrarea Domnului in Ierusalim RUGĂCIUNI SI CUGETĂRI UMILICIOASE RUSALIILE SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM SARBATORI SĂ-MI SPUI TU DOAMNE! Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos (6 august) Scoaterea Sfintei Cruci (1 august) Scopul existenţei umane“ SCRISOARE CATRE UN PRIETEN SPECIAL Secretul spovedaniei SEMNUL SFINTEI CRUCI Sf Maria Egipteanca SFANTA IMPARTASANIE SFANTA SCRIPTURA Sfanta Treime SFANTUL GHEORGHE SFATURI DE LA ARSENIE BOCA SFATURI DE LA PARINTELE IOAN Sfaturi de la părintele Ilarion Argatu Sfaturi despre icoane SFATURI ORTODOXE Sfaturi practice în Biserică Sfântul Eftimie cel Mare Sfântul Ioan Gură de Aur Sfestania SFESTANIA RANDUIALA SFINTIRII CASEI SFINTELE TAINE SFINTI SMERENIA SMIRNĂ ŞI TĂMÂIE SOCRII STIATI ...CA? SUFLETUL OMULUI SUPERSTITII TAMAIE SAU SMIRNA Tatăl nostru Tot omul este un cerşetor TRADITII Treptele păcatului Troia Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare VENETIA Versuri de Horațiu Stoica Versuri Horatiu Stoica VESMINTE PREOTESTI VESTIMENTAȚIA FEMEII ÎN BISERICĂ VIATA DUPA MOARTE VIRTUTILE Vladimir Ghika - Gânduri pentru zilele care vin