ÎNDEMN LA SFÂNTA CUMINECĂTURĂ

Iubiţi prieteni,

Mă adresez celor ce sunteţi creştini ortodocşi şi vă rog din suflet să vă faceţi timp pentru a citi acest material precum şi cele ce vor urma şi să vă rog din suflet să luaţi aminte!

Îndemn la Sfînta Cuminecătură

Glasul Domnului Hristos

Veniţi către Mine toţi cei osteniţi şi împo-

văraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. (Mat.

11, 28).

Pîinea pe care Eu o voi da, trupul Meu este,

pe care Eu îl voi da pentru viaţa lumii (Ioan,

6, 51).

Luaţi, mîncaţi, acesta este trupul Meu care se

dă pentru voi; aceasta faceţi întru pomenirea

Mea (Luc. 22, ~9; 1, Cor. 11~ 24).

Cela ce mănîncă trupul Meu şi bea sîngele

Meu, întru Mine petrece şi Eu întru el (Ioan,

6, 56).

Cuvintele pe care Eu le grăiesc vouă, duh sînt

şi viaţă" (Ioan, 6, 56).

Meditaţie

Vedem aici împlinirea făgăduinţelor dumneze-

ieşti a nădejdelor neamului omenesc, a figurilor şi

a proorociilor Legii vechi. Jertfa adevărată care

lucrează de-a-pururea pentru împăcarea omului

cu Dumnezeu, urmează jertfelor simbolice- şi fără

folos. Adevăratele Paşti, Hristos, care pentru noi

s-a jertfit (1, Cor., V, 7), mana cerească hrăneşte

de acum înainte nu numai pe poporul lui Israel,

ci şi pe toate popoarele legii celei noi, pe toţi

adevăraţii fii ai Părintelui credincioşilor. După

exeml(lul Împăratului păcii, (Facerea, XIV, 18),

Preot în veac după rînduiala lui Melchisedek

(Psalm, CIX, 4), aduce Celui Prea Inalt pîine şi

vin, pîinea cea vie care s-a pogorît din cer

(Ioan, VI, 51). Şi pîinea ce El o dă este trupul

Său (Acelaş, 52), iar vinul este sîngele Său: de

nu veţi mînca trupul Fiului Omului şi de nu oeţi

bea sîngele Lui, nu veţi avea viaţă întru vot"

(Acelaşi, 53). Căci Trupul Meu, zice El însuşi, cu

adevărat este mîncare, şi sîngele Meu cu ade-

vărat este băutură,' Cela ce mănîncă trupul Meu

şi bea sîngele Meu, întru Mine petrece, şi Eu

întru el (Acelaşi, 55, 56), aceasta este pîinea care

s-a pogorît din Cer, cel ce mănîncă pîinea acea-

sta, va trăi în veac (Acelaşi, 59). Nu 'e deci timp

de pregetat; cuvîntul acesta e lămurit. Trebuie

să zicem: Cred, Doamne, ajută necredinţei mele

(Luca, XVII, 5). Şi ceea ce vestise Proorocii:

Mînca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda

pe Domnul, iar cei ce-L caută pe Dînsul, vii vor fi

inimile lor în veacul' veacului. Mîncat-au si s-au

. • I

închinat toţi bogaţii pămîntului; înaintea Lui vor

cădea toţi cei ce locuiesc pămîntul (Psalm. XXI,

30, 34). Tot astfel şi noi, în nestrămutata tărie

a credinţei noastre trebuie să mîncăm şi să ne

închinăm; să ne săturăm de această mîncare, să

bem din acest sînge ce ne transformă în însuşi

Iisus Hristos. Jertfă fără de preţ, El plăteşte da-

toria noastră dreptăţii dumnezeieşti, şi spre a ne

încredinţa de puterea neprecupeţită a jertfei Sale

El uneşte' trupul Său .cu trupul nostru, aşa încît

prin această nespusă unire, noi să fim întru

Dînsul plini de dumnezeirea care locuieşte tru-

peşte întru El (Colos., II, 9, 10). Minunată taină

a dragostei! Pîine îngerească a mîncat omul

(Psalm. LXXVII, 25). .

Creştinilor, mergeţi la ospăţul cel sfînt, apro-

piaţi-vă de masa aceea, unde Cuvîntul lui Dum-

nezeu se face El însuşi. hrană tainică: Luaţi,

mîncaţi pîinea cea adevărată .din cer (Ioan, VI,

32). Acolo este nădejdea, viaţa, ultima încercare

de credinţă, săvîrşirea' dragostei.
Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

" Te caut, Doamne, nu Te simt, dar Te întâlnesc mereu "

SĂ-MI SPUI TU, DOAMNE!

TAINA IERTARII PĂCATELOR

AICI -CANTARI BISERICESTI- LITURGICE

DESPRE IUBIRE, MILĂ SI MILOSTENIE