duminică, 4 decembrie 2011

CUVIINŢA CU CARE TREBUIE SĂ NE CUMINECĂMCuviinţa cu care trebuie să ne cuminecăm
Glasul celui ce urmează pe Hristos
o Acestea sînt cuvintele Tale, Doamne Iisuse
Hristoase, veşnicule adevăr, deşi n-au
fost grăite în aceeaşi vreme, nici scrise
în acelaşi loc. Şi fiindcă sînt ale Tale, şi, adevă-
rate, trebuie ca eu să le primesc pe toate cu
multumire si credintă. Ale Tale sînt, fiindcă Tu
le-ai, zis şi' ale meÎe sînt, fiindcă' pentru mîn-
tuirea mea le-ai zis. Cu bucurie le primesc de
pe buzele Tale, pentru că să se întipărească adînc
în inima mea. Cuvintele acestea, pline "de atîta
milă, dulceaţă şi dragoste, mă îmbărbătează; dar
fără-de-legile mele mai mult mă îngrozesc şi
conştiinţa-mi cea necurată, mă goneşte de la pri-
mirea acestor taine prea sfinte, Dulceaţa cuvin-
telor Tale mă cheamă; mulţimea păcatelor mele
însă mă opreşte.
2. Tu porunceşti ca să mă apropii cu îndrăz-
neală, dacă vreau să am parte cu Tine (Ioan,
13, 8), şi să primesc hrana nemuririi, dacă vreau
să am viaţa şi slava cea veşnică. "Veniţi către
Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă
voi odihni pe voi". 0, dulce şi prietenos cuvînt
pentru urechea păcătosului, căci Tu, Doamne
Dumnezeul meu, chemi deopotrivă pe sărac şi
pe păcătos, la împărtăşirea cu prea sfîntul Tău
trup. Dar cine sînt eu, Doamne, ca să îndrăz-
nesc a mă apropia de Tine? Iată, Cerul ceruri-
lor nu Te poate cuprinde pe Tine şi Tu zici
încă: "Veniţi către Mine toţi",
3. Cum poate să existe atîta îndurare ŞI PO-
gorîre într-o themare atît de blîndă? Cum voi
îndrăzni să viu către Tine, cînd nu ştiu să fi
. făcut vreodată vreun bine, care, mi-ar putea da
îndrăzneală? Acum cum Te voi primi în lăcaşul
meu, eu• cel ce de atîtea ori am greşit înaintea
feţei Tale? Te cinstesc îngerii şi arhanghelii, se '
înfricoşează sfinţii şi drepţii şi totuşi Tu zici:
"veniţi cătrp Mine toţi?" Dacă n-ai zice Tu,
Doamne, acestea" cine ar putea crede? Şi dacă
n-ai porunci Tu însuţi, cine ar îndrăzni să se
apropie.
4. Noe, bărbat drept, o sută de ani a lucrat
la facerea corăbiei, pentru ca să se mîntuiască
cu acei puţini ai săi, şi eu cum voi putea' a, mă
pregăti într-un ceas ca să primesc pe Făcătorul
lumii? Moise, sluga Ta cea mare 'şi prietenul
Tău, a făcut chivotul legii din lemn ce nu pu-
trezeşte şi l-a îmbrăcat cu aurul cel mai curat
ca să pună într-însul tablele legii, şi eu, fiinţă
putredă, îndrăzni-voi a Te primi cu uşurinţă pe
Tine, Dătătorule de lege şi izvorule al vieţii!
Solomon, cel mai înţelept din împăraţii lui Israel,
opt ani a zidit la strălucita biserică întru cinsti-
rea numelui Tău şi opt zile' întregi a ser bat ziua
sfinţirii ei. A adus mii_de jertfe împăciuitoare,
şi în sunete de trîmbiţe şi cîntări de veselie, a
aşezat cu solemnitate chivotul legii la locul pre-
gătit şi eu cel mai mişel şi mai sărac dintre oa-
meni, cum Te voi introduce în casa mea,' eu
care abia pot petrece o jumătate de ceas în ru-
găciune continuă? Şi măcar de aş fi putut şi
atît cel puţin de cîteva ori în viaţa mea!
5. 0, Dumnezeul meu, ce n-au făcut acel băr-
baţi sfinţi ca:;'să placă ..• Ţie! Şi cît e de puţin
ceea ce fac eu! Cît e de scurtă vremea ce eu o
hotărăsc pentru pregătirea mea la cuminecătură!
Rareori pot să-mi adun gîndurile de la lucrurile
lumeşti înaintea feţei Dumnezeului şi a Mîntui-
torului meu nici un gînd necuviincios n-ar trebui
să treacă prin mintea mea, nici o făptură n-ar
trebui să ia locul Tău în inima mea: căci nu
pe înger ci pe Domnul. îngerilor voiesc să-L
ospătez.
6. Apoi cîtă deosebire este chivotul legii cu
cele cuprinse în el şi între prea- curatul Tău, trup
'cu virtuţile lui; între jertfele din lege, închipuite
numai şi între adevărata jertfă a trupului Tău,
realizarea vie a jertfelor vechi.
,7. De ce dar fiinţa Ta de faţă, care insuflă
sfială îngerilor, nu-mi revarsă în suflet mai multă
evlavie? Pentru ce nu mă pregătesc cu mai
multă grijă pentru luarea sfintelor Tale taine, de
vreme ce, sfinţii Patriarhi, Proorocii, împăraţii şi
Domnii vechimii, cu tot poporul lor, au arătat
atîta rîvnă în slăvirea şi cinstirea numelui Tău? !
8. David, acel împărat iubitor 'de Dumnezeu,
aducîndu-şi aminte de binefacerile pe care Dum-
nezeu le-a varsat peste părinţii săi,' răpit de
recunoştinţă şi evlavie, a căzut înaintea chivo-
tului. A făcut felurite instrumente, muzicale,' a
alcătuit psalmi, a orînduit să se cînte cu săr-
bătorească bucurie, a cîntat el însuşi adeseori
cu chimbalul, insuflat fiind de darul Duhului
sfînt, a învăţat norodul lui Israel ca să laude
pe Dumnezeu• din tot sufletul - şi cîntînd să
binecuvînteze şi să vestească mărirea Lui.
Dacă atunci, la vederea cortului legii, norodul
lui Israel se pătrundea de atîta evlavie şi înălţa.
lui Dumnezeu atîtea laude, de cîtă CÎIIst; şi
evlavie trebuie să se pătrundă, acum, norodul
creştin cînd se apropie de sfînta taină şi se
cuminecă cu 'prea slăvitul Tău trup, o,• Iisuse
Hristoase ! "
9. Mulţi aleargă la locuri anumite spre a cer-
ceta rnoaştele sfinţilor, se minunează auzind
faptele lor, privesc cu mirare strălucitele biserici
şi mînăstiri ridicate pe numele lor, sărută cu
evlavie oasele sfinţilor îmbrăcate în mătase şi aur,
iar Tu, Doamne Dumnezeul meu, făcătorul tutu-
ror, Domnul îngerilor, Sfîntul sfinţilor, 'fu eşti
aievea aci, pe altar.• Aceaste peregrinări pe la 10--
curile sfinte rămîn o simplă curiozitate pentru,
'cei ce n-au în sufletele lor o fărîmă de I evlavie.
Dar aici, în taina altarului" eşti întreg, de faţă,
- o, !isuse Hristoase, Dumnezeu adevărat şi om
adevărat! Ai~i culege cu îndestularerodurile
veşnicei mîntuiri oricine şi. ori de cîte ori Te
. primeşte cu evlavie şi vrednicie. Apoi, ceea ce
ne atrage către taina aceasta nu este nici în-.
demnul după noutăţi, nici uşurinţa, nici pornirea
simţurilor; ci o credinţă tare, o nădejde vie, o
dragoste nefăţarnică.
10. 0, nevăzutului făcător al lumii, o, Dum-
nezeule, cît de minunat lucrezi cu noi! Cu cîtă
bunătate şi îndurare Te porţi cu aleşii Tăi,• din-
du- Te pe Tine însuţi spre împărtăşire în sfînta
Ta taină! Aceasta cu adevărat covîrşeşte toată
înţelegerea; aceasta mai mult decît orice în-
deamnă către Tine inimile evla'vioşilor şi aprinde
dragostea lor. Căci adevăraţii credincioşi, care
s-au hotărît a petrece toată viaţa lor îndreptîn-
du-se pe ei, nu se întorc niciodată flămînzi de la
prea sfînta Ta masă, ci vin de acolo cu noi
puteri spre evlavie şi cu dragoste de fapte
bune.
11. 0, dar minunat şi ascuns al tainei Cumi-
necăturii, Tu eşti cunoscut numai de credincioşii-
lui Hristos, pentru că slujitorii păcatului nu-l pot
simţi. Prin această taină se dă darul Duhului
sfint, se recapătă în suflet puterea cea pierdută
şi se întoarce frumuseţea lui cea stricată. Uneori
darul aceasta este atît de mare şi rîvna ce o
insuflă atît de minunată, încît nu numai duhul,
ci şi trupul cel slăvit se simte întărit cu 'noi
puteri. <.. -.
12. Dureros lucru este că sîntem atît de ne-
păsători şi leneşi, şi nu ne apropiem cu o mai
vie dorinţă pentru a primi pe Iisus Hristos, do-:

Meditaţie
- Tot ce înfăţişa mai mărit, mai impunător, mai
sfînt, cultul legii celei - vechi, nu era - decît o
uşoară umbră a tainelor Dumnezeu-Omului.•
David sărbătoreşte cu pompă întoarcerea chivotului
.legii lui Ierusalim; însă acest chivot a~ legii era
deşert, el nu cuprindea pe Mîntuiţorul neamului
. omenesc, Solomon zidi un templu măreţ. El îi
făcu; în faţa poporului plin de evlavie, sfinţirea
solemnă; jertfe fără număr sînt înjunghiate, însă
acele jertfe nu sînt decît -nişte animale al căror
sînge nu poate alina dumnezeiascaDreptate. Lumea
sta în aşteptarea mîntuirii binevestită, cînd iată
că în momentul prezis, se împlinesc făgăduinţele
preuăsute şi salutete de către Patriarchi, prin
Doritul neamurilor (Aggeu, II, 8), prin stăpîni-
torul, prin Ingerul legii (Malach., III, 1). Acela
al cărui nume, e lehova (Ierem., XXIII, 1); vine
în "Templul său (Malach., III, 1), şi adevărata
jertfă de iertare înlocuieşte pentru tlotdeauna.
jertfele efemere (Acelaşi, 3). Pe sfînta masă a
[ertfelnicului, sub pocroveţile sanctuarului, e
trupul Domnului de-apururea viu, Mielul lui
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii (Ioan, 1, 29).
Acela care' şade de-a dreapta Tatălui (Psalm
CIV, ,1; Ebrei 1, 3), e acolo de faţă şi glasul
Său ne cheamă: Luaţi, mîncaţi, .acesta este trupul
Meu, beţi, acesta este sîngele Meu, a legii celei
nouă carele se varsă spre iertarea păcatelor
(Mat. XXVI, 27, 28). Veniţi deci: Eu sînt pîinea
. vieţii, cel ce. vine la Mine nu va flămînzi nicio-
dată, şi cel ce crede întru Mine, 1'ţU va - insetoşa
niciodată (Ioan VI. 35). Cel ce mănîncă trupul
Meu şi bea sîngele Meu, are viaţa veşnică, şi
Eu îl voi învia pe . el în ziua cea de apoi (Ace-
laş, 55). Doamne, cred şi mă închin Ţie; sufletul
meu, însetat de dorinţă, vine cu grabă la Tine;
. şi apoi deodată o mare frică îl opreşte; căci,
ce sînt eu spre a îndrăzni să mă apropii de
Dumnezeul meu? Cînd mă gîndesc la mulţimea .păcatelor mele,
n-am decît o simţire, n-am decît
un cuvînt: ieşi de la mine, că, om' păcătos sînt,
Doamne (Luca, V, 8). Cu toate acestea, o, Iisuse,
Tu ai venit să chemi pe cei păcătoşi, iar nu pe
cei drepţi (Mat. IX, 13). Şi pentru aceasta, ce-
rînd milostivirea Ta, scula-mă-voi şi mă uoi
duce' (Luca, XV, 18); mă voi duce cu o cre-
dintă vie, cu o dragoste. arzătoare, la Fiul, la
Cuvintul strălucirea măririi şi chipul ipostasului
său (Ebrei, 1, 3), la Mîntuitorul dumnezeiesc care
ne curăţeşte de păcatele noastre. Acelaşi care se
întrupează cu creatura sa spre a o înălţa pînă
la Dînsul: Mă voi duce şi voi zice: Doamne,
nu sînt vrednic ca să intri sub acoperămîntul
meu J ci număr zi cu zi cuvîntul, şi se va tămă-
dui sufletul meu (Mat. VIII, 8).
Trimiteți un comentariu

Arhivă blog

Etichete

.Uleiul sfințit 100 POVETE ORTODOXE 486 Întrebări din Biblie cu răspuns ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI AICI GASESTI BLOGURI ORTODOXE AICI GASESTI CANTARI DUHOVNICESTI -LITURGICE AICI GASESTI CUVINTE DE FOLOS DE AVVA PIMEN AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI AICI GASESTI RUGACIUNI IMPORTANTE AICI GASESTI..VIETILE SFINTILOR AJUNUL BOBOTEZEI APA SFINTITA APOCALIPSA Articole Apopei Roxana BINECUVANTARE BINEFACERILE BISERICI BOBOTEAZA Bucuria de a privi o icoană BUNA VESTIRE..! [Blagoveştenia] Care e rugăciunea primită de Dumnezeu? Care este numele corect al Mântuitorului – Iisus sau Isus? CATEHEZA CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SMIRNĂ ŞI TĂMÂIE Ce să faci dacă ţi-e ruşine să mărturiseşti un păcat? CELE 10 PORUNCI Cele 14 reguli pentru mergerea la biserica Cifra sapte in Sfanta Scriptura CITATE DIN SFANTA EVANGHELIE CODUL SECRET AL BIBLIEI Completare la cateheza despre pocăinţă COPIL DIN EPRUBETA??? Credinciosul şi frizerul necredincios CREŞTINISM şi YOGA ÎN TOTALĂ CONTRADICŢIE UNA CU ALTA!!! CRUCEA VIEŢII OMENEŞTI CUM GANDESC COPIII... CUM SA NE RUGAM CUM TREBUIE SA CITIM BIBLIA CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SCOPUL VIEŢII CREŞTINEŞTI CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE TAINA SFÂNTULUI BOTEZ De ce Iisus si nu Isus? DE CE TREBUIE SA NE SPOVEDIM? DE STIUT CLAR DEPRE SFANTA CRUCE Despre Dragoste de Dumnezeu Despre Iertare DESPRE ACATISTE DESPRE ADULTER DESPRE ASCULTARE DESPRE ATEISM DESPRE AVORT Despre bârfire DESPRE BETIE Despre bucurii DESPRE CALENDAR DESPRE CANDELE SI ICOANE DESPRE CREDINTĂ DESPRE CULTELE RELIGIOASE DESPRE DEOCHI DESPRE DESCURAJARE... DESPRE DIAVOL DESPRE DROGURI Despre Egoism Despre Evanghelie DESPRE FEMEILE CARE SE INPODOBESC CU AUR SI SE MACHEAZA DESPRE FRICA DE DUMNEZEU DESPRE FUMAT DESPRE FURIE SI IERTARE Despre Halloween DESPRE IERTARE DESPRE IISUS HRISTOS DESPRE INGERUL PAZITOR SI ALTI INGERI DESPRE INIMA OMULUI DESPRE JUDECAREA APROAPELUI DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU Despre lumanare Despre Maica Domnului DESPRE MAMA DESPRE MANDRIE DESPRE MANIE DESPRE MANTUIRE DESPRE MILOSTENIE DESPRE MOARTE DESPRE NECAZURI DESPRE NEVOIA DE SPOVEDANIE Despre om DESPRE PACAT DESPRE PACATUL GRAIRII IN DESERT Despre păcat Despre părinti DESPRE PLANSURI SI LACRIMI Despre pocăintă DESPRE POMELNICE SI POMENIRI DESPRE POST DESPRE PREFACEREA SFINTELOR DESPRE PRESCURA DESPRE RAI DESPRE RUGACIUNE Despre sentimente Despre Sfarsitul lumii DESPRE SFINTELE PASTI DESPRE SINUCIDERE DESPRE SMERENIE DESPRE SUFERINTA SI RABDARE Despre suflet DESPRE TALISMAN DESPRE TATUAJE Despre vesnicie DESPRE VISUL MAICII DOMNULUI DESPRE ZODIAC SI HOROSCOP DESPRRE PĂCATUL GRĂIRII ÎN DEŞERT Din cugetările lui Petre Ţuţea DIN POPAS DUHOVNICESC DIN SFATURILE PARINTELUI IOAN DIVERSE DOAMNE! POEZII CU IISUS HRISTOS DRUMUL SUFLETULUI DUPA MOARTE ESTE SAU NU...PACAT? EXISTA REINCARNARE? Femeia in Biserică Fericitul Arhimandrit Sofronie Saharov FILMULETE YOUTUBE FLORIILE HALLOWEEN HRISTOS A INVIAT. Ieromonah Savatie Baștovoi Importanţa duhovnicului în viaţa creştinului Inaltarea prin Dumnezeu- picturi:Fred Tomaselli -text;Biblia Inăltarea Domnului INTERVIURI Intrebari si raspunsuri despre viata duhovniceasca INVATATURA ORTODOXA INVATATURI CRESTINE ISPITELE Istorioare pentru crestinii ortodocsi IZVORUL TAMADUIRII ÎNCREDE-TE-N IUBIRE! ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI LEGENDA LUI MOS CRACIUN LEGENDA VÂNĂTORULUI CARE ŞI-A ŢINUT VORBA Lupta dusă de un catolic practicant pentru a primi botezul în Ortodoxie (partea I) Marturisirea unui satanist POCĂIT MEDICINA ISIHASTA MILOSTENIE MINUNI ALE SFINTILOR MIR DE NARD AUTENTIC Mormantul lui Lazăr Mos Craciun de Octavian Goga NESTEMATE DUHOVNICESTI O călătorie spre Ortodoxie O întâmplare minunată din Sfântul Munte Athos Oarba care vede P S A L M U L 6 9 PAROHIA VIILE FABRIC TIMISOARA Părintele Iosif Vatopedinul Peştera celor veşnic osândiţi PILDE DESPRE RUGĂCIUNE PILDE CRESTINE PILDE DIN PATERIC Pilde ortodoxe Pilde si povestiri ortodoxe PILDE. POCAINTA IMPĂRATULUI MANASE Poezi de Zorica Laţcu Teodosia POEZII Poezii de Costel Ursu Poezii cu Eliana Popa POEZII CU IISUS HRISTOS Poezii cu Maica Domnului Poezii cu Preot Ioan Poezii cu Preot Ion Predescu Poezii Daniela POEZII DE ANDREI BOTOSANU Poezii de Angelina Nădejde POEZII DE CAMELIA CRISTEA Poezii de Ciabrun Marusia POEZII DE CRACIUN Poezii de Daniela Florentina Luncan Poezii de Dorin Dumitru Poezii de Horatiu Stoica POEZII DE IOAN DANCI Poezii de la Preot Ioan Poezii de Maria Pintican Poezii de Parintele Ilarion Argatu POEZII DE PASTE POEZII DE PREOT IOAN DANCI POEZII DE RADU GYR Poezii de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul POEZII DE STEFANIA ROTARIU POEZII DE TRAIAN DORZ Poezii de Valeriu Gafencu POEZII DECamelia Cristea Poezii din cartea nouă trepte Poezii si sfaturi de la Preot Sorin Croitoru POVESTEA MĂRULUI POVESTIRI DUHOVNICESTI DE LA SCHITUL LACU POVESTITE DE SFINTII PARINTI PREDICI PREOT IOAN PREOT IOAN DANCI Preot Ioan Plesuvu PREOT ISTODOR GEORGE PREOT TEOFIL PĂRĂIAN Profesorul Dumitru Dulcan PROFETII Prohodul Domnului PSALMI Puterea cuvintelor REVELION 2014 Ritual păgân al unei secte din Chile ROGĂCIUNE ROSTUL RUGACIUNE de DIMINEATA: RUGACIUNE CATRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS Rugaciune la vreme de ispita Rugaciune pentru România RUGACIUNEA MAMEI PENTRU COPII EI Rugaciunea celui "singur in suflet si trist " RUGACIUNEA DE MULTUMIRE RUGACIUNEA INIMII Rugaciunea Sfintei Cruci RUGACIUNI RUGACIUNI DE GABRIEL MANOLESCU Rugăciune pentru pogorarea Sfantul Duh Rugăciune către Maria Magdalena RUGĂCIUNE CĂTRE MÂNTUITORUL NOSTRU IISUS HRISTOS Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII ROMÂNI (Duminica sfinţilor români) Rugăciune pentru vrăjmaşi Rugăciune pentru vrăjmaşi de Sf. Nicolae VELIMIROVICI Rugăciune umilincioasă către Sfânta Treime RUGĂCIUNEA "TATĂL NOSTRU" RUGĂCIUNI PENTRU SUFLET Rugăciuni către Maica Domnului Rugăciuni la Intrarea Domnului in Ierusalim RUGĂCIUNI SI CUGETĂRI UMILICIOASE RUSALIILE SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM SARBATORI SĂ-MI SPUI TU DOAMNE! Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos (6 august) Scoaterea Sfintei Cruci (1 august) Scopul existenţei umane“ SCRISOARE CATRE UN PRIETEN SPECIAL Secretul spovedaniei SEMNUL SFINTEI CRUCI Sf Maria Egipteanca SFANTA IMPARTASANIE SFANTA SCRIPTURA Sfanta Treime SFANTUL GHEORGHE SFATURI DE LA ARSENIE BOCA SFATURI DE LA PARINTELE IOAN Sfaturi de la părintele Ilarion Argatu Sfaturi despre icoane SFATURI ORTODOXE Sfaturi practice în Biserică Sfântul Eftimie cel Mare Sfântul Ioan Gură de Aur Sfestania SFESTANIA RANDUIALA SFINTIRII CASEI SFINTELE TAINE SFINTI SMERENIA SMIRNĂ ŞI TĂMÂIE SOCRII STIATI ...CA? SUFLETUL OMULUI SUPERSTITII TAMAIE SAU SMIRNA Tatăl nostru Tot omul este un cerşetor TRADITII Treptele păcatului Troia Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare VENETIA Versuri de Horațiu Stoica Versuri Horatiu Stoica VESMINTE PREOTESTI VESTIMENTAȚIA FEMEII ÎN BISERICĂ VIATA DUPA MOARTE VIRTUTILE Vladimir Ghika - Gânduri pentru zilele care vin