duminică, 11 septembrie 2016

CANON DE POCĂINŢĂ CĂTRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS

FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE..


Cântarea1
Acum mă apropii eu, păcătosul şi împovăratul, către Tine, Stăpânul
şi Dumnezeul meu şi nu îndrăznesc să mă uit la cer; numai mă uit şi
grăiesc: Dă-mi, Doamne, mai înainte ca să-mi plâng faptele mele cu
amar.
Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
O, amar mie, păcătosul, că sunt ticălos, mai mult decât toţi oamenii;
pocăinţă nu este întru mine. Ci-mi dă mie, Doamne, lacrimi, ca să
plâng faptele mele cu amar.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Omule nebun şi ticălos, pentru ce-ţi pierzi vremea în lene?
Gândeşte-te la viaţa ta şi te întoarce către Dumnezeu, ca să plângi
faptele tale cu amar.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Maica lui Dumnezeu Preacurată, caută spre mine păcătosul şi mă
izbăveşte de lanţul vrajmaşului, îndreptându-mă pe calea pocăinţei,
ca să plâng faptele mele cu amar.
Miluieşte-mă Maica Milostivirii.
Cântarea a 2-a
Când se vor pune scaunele la Judecata cea înfricoşătoare, atunci
faptele tuturor oamenilor se vor vădi; amar va fi atunci păcătoşilor
căci se vor trimite la muncă. Deci, aceea ştiind, suflete al meu,
pocăieşte-te de faptele tale cele rele.
Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Drepţii se vor bucura iar păcătoşii vor plange; ci atunci nimeni nu
va putea ajuta nouă, că faptele noastre ne vor osândi pe noi. Drept
aceea nu întârzia, ci, mai inainte de sfârşit, pocăieşte-te de faptele
tale cele rele.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
O, vai de mine cel mult păcătos, care m-am spurcat cu faptele şi cu
gândurile, neavând picături de lacrimi de la învârtoşarea inimii
mele ; ci acum caută la pământ, suflete al meu şi te pocăieşte de
faptele tale cele rele.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Iată, Doamnă, Fiul tău ne învaţă spre bine ; iar eu păcătosul
pururea fug de cele bune; ci Tu, ca o milostivă, miluieşte-mă ca să
mă pocăiesc de faptele mele cele rele.
Miluieşte-mă Maica Luminii.
Cântarea a 3-a
Desfătată şi plăcută este aici calea dezmierdărilor, dar amară va fi
ziua cea de apoi, când se va despărţi sufletul de trup. Deci,
pocăieşte-te de acestea, suflete al meu, pentru Împaraţia lui
Dumnezeu.
Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Pentru ce faci strâmbătate săracului? De ce opreşti plata slugilor?
Pe fratele tău nu-l iubeşti; desfrânarea şi amărăciunea iubeşti. Deci,
lasă acelea suflete al meu şi te pocăieşte pentru Împărăţia lui
Dumnezeu.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
O, nebune om! Până când te vei afunda şi ca o albină vei aduna
bogaţia ta, care degrab va pieri ca praful şi ca cenuşa? Ci caută mai
vârtos Impărăţia lui Dumnezeu.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamnă de Dumnezeu Născătoare, miluieşte-mă pe mine, păcătosul
şi mă întăreşte spre fapte bune şi mă păzeşte ca să nu mă răpească
pe mine nepregătit moartea cea urâtă; ci mă povăţuieşte, Fecioară,
la Impărăţia lui Dumnezeu.
Miluieşte-mă Maica Îndurărilor.
Cântarea a 4-a
Adu-ţi aminte, ticălosule om, că de păcate eşti robit, cu minciuna, cu
clevetirea, cu vrajba, cu neputinţa, ca de o fiară cumplită. Suflete al
meu păcătos, au doară aceea ai voit?
Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Mi se cutremură mădularele şi cu totul sunt vinovat, privind cu
ochii, auzind cu urechile şi cu totul dându-mă pe mine Gheenei.
Suflete al meu păcătos, au doară aceea ai voit?
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Pe desfrânatul şi pe tâlharul, care s-au pocăit, i-ai primit,
Mântuitorule, iar eu cu lenea păcatului m-am îngreunat şi de cel rău
sunt robit. Suflete al meu păcătos, au doară aceea ai voit?
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Ajutătoare minunată şi grabnică tuturor oamenilor, Maica lui
Dumnezeu, ajută-mi mie nevrednicului, că sufletul meu cel păcătos
aceasta a voit.
Miluieşte-mă Maica Luminii.
Cântarea a 5-a
Pe pământ viaţă desfrânată am vieţuit şi sufletul la întuneric l-am
dat; dar acum, Milostive Stăpâne, izbăveşte-mă de toată robia
vrăjmaşului şi mă înţelepţeşte ca să fac voia Ta.
Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
5Cine face unele ca acestea, precum fac eu? Precum zace porcul în
tină aşa şi eu slujesc păcatului; ci Tu, Doamne Dumnezeule, scoatemă
din trândăvia aceasta şi-mi dă mie inimă ca să fac voia Ta.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Scoală-te, omule ticălos, aleargă către Dumnezeu mărturisind
păcatele tale şi cazi lăcrimând şi suspinând; iar Acela, ca un îndurat,
va da ţie ajutor ca să faci voia Lui.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată, păzeşte-ne pe noi de
răutăţile celui văzut şi celui nevăzut vrăjmaş şi primeşte rugăciunile
noastre şi le du pe acestea Fiului tău şi-mi dă minte ca să fac voia
Ta.
Miluieşte-mă Maica Milostivirii.
Condac
Suflete al meu pentru ce te îmbogăţeşti în păcate? Pentru ce faci
voia diavolului? In ce-ţi pui nădejdea? Părăseşte pe acesta şi te
întoarce către Dumnezeu strigând: Îndurate Doamne, miluieşte-mă
pe mine, păcătosul.
Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Icos
Gândeşte, suflete al meu la ceasul cel amar al morţii şi la judecata
cea înfricoşătoare a Făcătorului Dumnezeu; că îngerii cei întunecaţi
te vor lua pe tine, suflete, şi te vor duce în focul cel de veci. Iar tu,
mai înainte de moarte te pocăieşte, strigând: miluieşte-mă, Doamne,
pe mine, păcătosul.
Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Cântarea a 6-a
Nu nădăjdui, suflete al meu, în bogăţia cea trecătoare sau în
adunarea cea nedreaptă, că toate acestea nu ştii cui le vei lăsa, ci
strigă: Miluieşte-mă, Hristoase Dumnezeule, pe mine păcătosul.
Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Nu nădăjdui, suflete al meu, în sănătatea trupească cea trecătoare,
nici în frumuseţea cea degrab trecătoare, că vezi cum şi cei puternici
şi cei tineri mor; ci strigă: Miluieşte-mă, Hristoase Dumnezeule, pe
mine nevrednicul.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Adu-ţi aminte, suflete al meu, de viaţa cea de veci, de Împărăţia
cerului cea gătită Sfinţilor, de întunericul cel osebit şi de mânia lui
Dumnezeu, care este asupra celor răi şi strigă: Miluieşte-mă,
Hristoase Dumnezeule, pe mine nevrednicul.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Cazi, suflete al meu, la Maica lui Dumnezeu şi te roagă ei, că este
grabnic ajutătoare celor ce se pocăiesc, ca să roage pe Hristos,
Dumnezeul nostru, sa mă miluiască pe mine nevrednicul.
Miluieşte-mă Maica Luminii.
Cântarea a 7-a
Cum nu voi plânge când îmi aduc aminte de moarte? Că am văzut
pe fratele meu în groapă, zăcând fără de mărire şi fărăde chip. Dar
ce aştept? Şi în cine nădăjduiesc? Numai în Tine, Doamne, pe care
Te rog, ca mai înainte de sfârşit, să mă îndreptezi.
Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Cu ochiul Tău cel milostiv caută spre mine când voi sta înaintea Ta
şi voi fi judecat, Unule lesne iertătorule!
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
Cred că vei veni să judeci viii şi morţii şi toţi vor sta în a lor
rânduială: bătrânii şi tinerii, conducătorii şi supuşii lor, domnii şi
judecătorii, bogaţii şi săracii, femeile şi bărbaţii. Oare, cum mă voi
afla eu atunci? Drept aceea strig Ţie: Dă-mi, Doamne, mai înainte
de sfârşit să mă pocăiesc.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, primeşte rugăciunea mea cea
nevrednică, păzeşte-mă de moartea cea urâtă şi-mi dăruieşte mai
înainte de sfîrşit să mă pocăiesc.
Miluieşte-mă Maica Îndurărilor.
Cântarea a 8-a
Acum scap la voi, îngeri, Arhangheli şi toate puterile, care staţi
înaintea scaunului lui Dumnezeu. Rugaţi-vă către Făcătorul vostru,
să fie izbăvit sufletul meu de chinurile cele veşnice.
Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Acum plâng către voi, sfinţilor, patriarhilor, împăraţilor şi
proorocilor, apostolilor şi arhiereilor şi toţi aleşii lui Hristos, ajutaţimi
mie la judecată, ca să se mântuiască sufletul meu de întunericul
vrăjmaşului.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Acum ridic mainile mele catre voi, sfintilor mucenici, pustnicilor,
preacuviosilor si toti Sfintii, care va rugati catre Dumnezeu pentru
toata lumea, ca sa se mantuiasca sufletul meu in ceasul mortii.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, celui ce cu totul întru tine
nădăjduiesc şi roagă pe Fiul tău, ca să mă pună pe mine
nevrednicul, de-a dreapta Sa, când va şedea să judece viii şi morţii.
Apoi:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de
Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi
mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune
pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul
meu este Duhul Sfânt, Treime Sfânta, slavă Ţie.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

PENTRU VIZITATORI

PENTRU CEI CARE AU AJUNS AICI
LE SPUN,, BINE ATI VENIT"

PENTRU CEI CARE AU CITIT
,,SA VA FIE DE FOLOS"

PENTRU CEI CARE COMENTEAZA..
,,SA FIE ELIBERATI"

PENTRU CEI CARE PLEACA..
,,SA FITI BINECUVANTATI"


Cel ce crede, se teme; cel ce se teme, se smereste; cel ce se smereste, se îmblânzeste; cel blând, pazeste poruncile; cel ce pazeste poruncile se lumineaza; cel luminat se împartaseste de tainele Cuvântului dumnezeiesc. (Sfântul Maxim Marturisitorul)

Etichete

.Uleiul sfințit 100 POVETE ORTODOXE 486 Întrebări din Biblie cu răspuns ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI AICI GASESTI BLOGURI ORTODOXE AICI GASESTI CANTARI DUHOVNICESTI -LITURGICE AICI GASESTI CUVINTE DE FOLOS DE AVVA PIMEN AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI AICI GASESTI RUGACIUNI IMPORTANTE AICI GASESTI..VIETILE SFINTILOR AJUNUL BOBOTEZEI APA SFINTITA APOCALIPSA Articole Apopei Roxana BINECUVANTARE BINEFACERILE BISERICI BOBOTEAZA Bucuria de a privi o icoană BUNA VESTIRE..! [Blagoveştenia] Care e rugăciunea primită de Dumnezeu? Care este numele corect al Mântuitorului – Iisus sau Isus? CATEHEZA CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SMIRNĂ ŞI TĂMÂIE Ce să faci dacă ţi-e ruşine să mărturiseşti un păcat? CELE 10 PORUNCI Cele 14 reguli pentru mergerea la biserica Cifra sapte in Sfanta Scriptura CITATE DIN SFANTA EVANGHELIE CODUL SECRET AL BIBLIEI Completare la cateheza despre pocăinţă COPIL DIN EPRUBETA??? Credinciosul şi frizerul necredincios CREŞTINISM şi YOGA ÎN TOTALĂ CONTRADICŢIE UNA CU ALTA!!! CRUCEA VIEŢII OMENEŞTI CUM GANDESC COPIII... CUM SA NE RUGAM CUM TREBUIE SA CITIM BIBLIA CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SCOPUL VIEŢII CREŞTINEŞTI CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE TAINA SFÂNTULUI BOTEZ De ce Iisus si nu Isus? DE CE TREBUIE SA NE SPOVEDIM? DE STIUT CLAR DEPRE SFANTA CRUCE Despre ZAVISTIE sau PIZMĂ Despre Dragoste de Dumnezeu Despre Iertare DESPRE ACATISTE DESPRE ADULTER DESPRE ASCULTARE DESPRE ATEISM DESPRE AVORT Despre bârfire DESPRE BETIE Despre bucurii DESPRE CALENDAR DESPRE CANDELE SI ICOANE DESPRE CREDINTĂ DESPRE CULTELE RELIGIOASE DESPRE DEOCHI DESPRE DESCURAJARE... DESPRE DIAVOL DESPRE DROGURI Despre Egoism Despre Evanghelie DESPRE FEMEILE CARE SE INPODOBESC CU AUR SI SE MACHEAZA DESPRE FRICA DE DUMNEZEU DESPRE FUMAT DESPRE FURIE SI IERTARE Despre Halloween DESPRE IERTARE DESPRE IISUS HRISTOS DESPRE INGERUL PAZITOR SI ALTI INGERI DESPRE INIMA OMULUI DESPRE JUDECAREA APROAPELUI DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU Despre lumanare Despre Maica Domnului DESPRE MAMA DESPRE MANDRIE DESPRE MANIE DESPRE MANTUIRE DESPRE MILOSTENIE DESPRE MOARTE DESPRE NECAZURI DESPRE NEVOIA DE SPOVEDANIE Despre om DESPRE PACAT DESPRE PACATUL GRAIRII IN DESERT Despre păcat Despre părinti DESPRE PLANSURI SI LACRIMI Despre pocăintă DESPRE POMELNICE SI POMENIRI DESPRE POST DESPRE PREFACEREA SFINTELOR DESPRE PRESCURA DESPRE RAI DESPRE RUGACIUNE Despre sentimente Despre Sfarsitul lumii DESPRE SFINTELE PASTI DESPRE SINUCIDERE DESPRE SMERENIE DESPRE SUFERINTA SI RABDARE Despre suflet DESPRE TALISMAN DESPRE TATUAJE Despre vesnicie DESPRE VISUL MAICII DOMNULUI DESPRE ZODIAC SI HOROSCOP DESPRRE PĂCATUL GRĂIRII ÎN DEŞERT Din cugetările lui Petre Ţuţea DIN POPAS DUHOVNICESC DIN SFATURILE PARINTELUI IOAN DIVERSE DOAMNE! POEZII CU IISUS HRISTOS DRUMUL SUFLETULUI DUPA MOARTE ESTE SAU NU...PACAT? EXISTA REINCARNARE? Femeia in Biserică Fericitul Arhimandrit Sofronie Saharov FILMULETE YOUTUBE FLORIILE HALLOWEEN HRISTOS A INVIAT. Ieromonah Savatie Baștovoi Importanţa duhovnicului în viaţa creştinului Inaltarea prin Dumnezeu- picturi:Fred Tomaselli -text;Biblia Inăltarea Domnului INTERVIURI Intrebari si raspunsuri despre viata duhovniceasca INVATATURA ORTODOXA INVATATURI CRESTINE ISPITELE Istorioare pentru crestinii ortodocsi IZVORUL TAMADUIRII ÎNĂLȚAREA ÎNCREDE-TE-N IUBIRE! ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI LEGENDA LUI MOS CRACIUN LEGENDA VÂNĂTORULUI CARE ŞI-A ŢINUT VORBA Lupta dusă de un catolic practicant pentru a primi botezul în Ortodoxie (partea I) Marturisirea unui satanist POCĂIT MEDICINA ISIHASTA MILOSTENIE MINUNI ALE SFINTILOR MIR DE NARD AUTENTIC Mormantul lui Lazăr Mos Craciun de Octavian Goga NESTEMATE DUHOVNICESTI O călătorie spre Ortodoxie O întâmplare minunată din Sfântul Munte Athos Oarba care vede P S A L M U L 6 9 PAROHIA VIILE FABRIC TIMISOARA Părintele Iosif Vatopedinul Peştera celor veşnic osândiţi PILDE DESPRE RUGĂCIUNE PILDE CRESTINE PILDE DIN PATERIC Pilde ortodoxe Pilde si povestiri ortodoxe PILDE. POCAINTA IMPĂRATULUI MANASE Poezi de Zorica Laţcu Teodosia POEZII Poezii de Costel Ursu Poezii cu Eliana Popa POEZII CU IISUS HRISTOS Poezii cu Maica Domnului Poezii cu Preot Ioan Poezii cu Preot Ion Predescu Poezii Daniela POEZII DE ANDREI BOTOSANU Poezii de Angelina Nădejde POEZII DE CAMELIA CRISTEA Poezii de Ciabrun Marusia POEZII DE CRACIUN Poezii de Daniela Florentina Luncan Poezii de Dorin Dumitru Poezii de Horatiu Stoica POEZII DE IOAN DANCI Poezii de la Preot Ioan Poezii de Maria Pintican Poezii de Parintele Ilarion Argatu POEZII DE PASTE POEZII DE PREOT IOAN DANCI POEZII DE RADU GYR Poezii de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul POEZII DE STEFANIA ROTARIU POEZII DE TRAIAN DORZ Poezii de Valeriu Gafencu POEZII DECamelia Cristea Poezii din cartea nouă trepte Poezii si sfaturi de la Preot Sorin Croitoru POVESTEA MĂRULUI POVESTIRI DUHOVNICESTI DE LA SCHITUL LACU POVESTITE DE SFINTII PARINTI PREDICI PREOT IOAN PREOT IOAN DANCI Preot Ioan Plesuvu PREOT ISTODOR GEORGE PREOT TEOFIL PĂRĂIAN Profesorul Dumitru Dulcan PROFETII Prohodul Domnului PSALMI Puterea cuvintelor REVELION 2014 Ritual păgân al unei secte din Chile ROGĂCIUNE ROSTUL RUGACIUNE de DIMINEATA: RUGACIUNE CATRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS Rugaciune la vreme de ispita Rugaciune pentru România RUGACIUNEA MAMEI PENTRU COPII EI Rugaciunea celui "singur in suflet si trist " RUGACIUNEA DE MULTUMIRE RUGACIUNEA INIMII Rugaciunea Sfintei Cruci RUGACIUNI RUGACIUNI DE GABRIEL MANOLESCU Rugăciune pentru pogorarea Sfantul Duh Rugăciune către Maria Magdalena RUGĂCIUNE CĂTRE MÂNTUITORUL NOSTRU IISUS HRISTOS Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII ROMÂNI (Duminica sfinţilor români) Rugăciune la necontenirea ploilor Rugăciune pentru vrăjmaşi Rugăciune pentru vrăjmaşi de Sf. Nicolae VELIMIROVICI Rugăciune umilincioasă către Sfânta Treime RUGĂCIUNEA "TATĂL NOSTRU" RUGĂCIUNI PENTRU SUFLET Rugăciuni către Maica Domnului Rugăciuni la Intrarea Domnului in Ierusalim RUGĂCIUNI SI CUGETĂRI UMILICIOASE RUSALIILE SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM SARBATORI SĂ-MI SPUI TU DOAMNE! Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos (6 august) Scoaterea Sfintei Cruci (1 august) Scopul existenţei umane“ SCRISOARE CATRE UN PRIETEN SPECIAL Secretul spovedaniei SEMNUL SFINTEI CRUCI Sf Maria Egipteanca SFANTA IMPARTASANIE SFANTA SCRIPTURA Sfanta Treime SFANTUL GHEORGHE SFATURI DE LA ARSENIE BOCA SFATURI DE LA PARINTELE IOAN Sfaturi de la părintele Ilarion Argatu Sfaturi despre icoane SFATURI ORTODOXE Sfaturi practice în Biserică Sfântul Eftimie cel Mare Sfântul Ioan Gură de Aur Sfestania SFESTANIA RANDUIALA SFINTIRII CASEI SFINTELE TAINE SFINTI SMERENIA SMIRNĂ ŞI TĂMÂIE SOCRII STIATI ...CA? SUFLETUL OMULUI SUPERSTITII TAMAIE SAU SMIRNA Tatăl nostru Tot omul este un cerşetor TRADITII Treptele păcatului Troia Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare VENETIA Versuri de Horațiu Stoica Versuri Horatiu Stoica VESMINTE PREOTESTI VESTIMENTAȚIA FEMEII ÎN BISERICĂ VIATA DUPA MOARTE VIRTUTILE Vladimir Ghika - Gânduri pentru zilele care vin